Przetargi.pl
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI ŁAWICA

Gmina Sieraków ogłasza przetarg

 • Adres: 64-410 Sieraków, ul. 8 Stycznia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 953 011 , fax. 612 955 898
 • Data zamieszczenia: 2020-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sieraków
  ul. 8 Stycznia 38
  64-410 Sieraków, woj. wielkopolskie
  tel. 612 953 011, fax. 612 955 898
  REGON: 63125892200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierakow.pl ; bip.sierakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI ŁAWICA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na odcinku 450 mb poprzez: a) wykonanie koryta drogi, b) wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego betonowego z zagęszczeniem gr. 15 cm, szer. 4,20m, c) wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej gr. 5 cm, szer. 4,0 m , d) odprowadzenie wód deszczowych za pomocą ścieku z elementów betonowych na odcinku 200 mb, e) wykonanie obustronnie poboczy szer. 0,5m, Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Umową o dotacji ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenia zawarte w Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 3 do SIWZ, 2. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 3. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy: kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary (kosztorys ofertowy) Zamawiającego, stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną lub szczegółową. W kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich elementów (pozycji) z kosztorysu ofertowego załączonego do SIWZ. Zamawiający w zakresie zmian obmiaru dopuszcza jedynie takie zmiany, które nie wpływają na całościowy obmiar wycenianej pozycji, np. szt. 1 - kpl. 1. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do dokonywania zmian w pozycjach zawartych w przekazanych kosztorysach ofertowych (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, itp.). Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczenia ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. W kosztorysie ofertowym należy podać wartość robót w zł netto, wartość podatku VAT w zł i wartość robót w zł brutto, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz podpisać.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach