Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2054 O ul. Ignacego Łukasiewicza w Kędzierzynie – Koźlu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 829 133 , fax. 774 829 132
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  ul. Skarbowa
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 774 829 133, fax. 774 829 132
  REGON: 16021229300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkkozle.biuletyn.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2054 O ul. Ignacego Łukasiewicza w Kędzierzynie – Koźlu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2054 O ul. Ignacego Łukasiewicza w Kędzierzynie – Koźlu. 2. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2054 O ul. Ignacego Łukasiewicza w Kędzierzynie – Koźlu. Przebudowa planowana jest na odcinku od skrzyżowania z ul. Gazową (przejście dla pieszych) do Zakładu Energetycznego na długości 200 mb. Zadanie polegać będzie na wymianie nawierzchni jezdni i jej wyprofilowaniu oraz wymianie nawierzchni chodnika, krawężnika i obrzeża. Szczegółowy zakres robót przewiduje: • wytyczenie geodezyjne obiektu, • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, • rozebranie istniejącego lewostronnego chodnika, • rozebraniu istniejących krawężników i obrzeży ograniczających chodnik, • wykonanie robót ziemnych do poziomu projektowanych warstw konstrukcyjnych chodnika (wykonanie koryta), • wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm, • ustawienie betonowego obrzeża 8x30 cm, • ustawienie krawężników drogowych oraz krawężników najazdowych (na zjazdach) na ławie betonowej z oporem, • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm o grubości: - 15 cm pod projektowaną nawierzchnią chodnika - 20 cm od projektowaną nawierzchnią zjazdów indywidualnych zlokalizowanych w chodniku, • wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, • ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej na jezdni – średnia grubość 5 cm, • ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na jezdni – grubość 4 cm, • regulacja zlokalizowanych w jezdni i chodniku urządzeń (włazy kanałowe, wpusty uliczne i skrzynki zaworowe). 3. Zakres zamówienia Zakres zamówienia określają: - Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ. Dokumentacja projektowa zawiera: 1. Projekt zagospodarowania terenu; 2. Opis techniczny projektu; 3. Przedmiar robót; 4. Rysunki i przekroje konstrukcyjne; 5. Projekt stałej organizacji ruchu - „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ” (STWiO) stanowiące załącznik do SIWZ; - Dokumentacja zdjęciowa. 4. Wykonanie zamówienia obejmuje dodatkowo: a) Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu; b) Oznakowanie robót wg. zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu; c) Utrzymanie oznakowania w trakcie wykonywania robót; d) Organizację i zagospodarowanie placu budowy; e) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów; f) Likwidację placu budowy; Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Wykonawca zatem na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, pozyskanych informacji, odpowiedzi, doświadczenia powinien dokonać własnej kalkulacji prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Podane w materiałach przetargowych wskazania nazwy, znaku towarowego, marki producentów materiałów, urządzeń, czy ich elementów należy rozumieć określenie wymaganych parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że oferowane materiały, urządzenia zapewnią uzyskanie minimalnych parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych nie gorszych od określonych przez zamawiającego w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze. W takiej sytuacji do oferty należy załączyć dokument, w którym Wykonawca poda nazwę producenta oraz nazwę, typ oferowanego materiału, urządzenia wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi, potwierdzającymi ich spełnienie. Jeżeli w materiałach przetargowych znajdują się zalecenia użycia norm krajowych i branżowych dopuszcza się zastosowanie normatywów równoważnych używanych w Unii Europejskiej. 5.Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty drogowe. Niedopełnienie powyższego obowiązku może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 2) Wykonawca lub Podwykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia zawierającego wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o których mowa w pkt. 1. Oświadczenie to powinno zawierać również: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, tj.: a. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynność, za co Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert czyli do dnia 25.10.2019 r. do godz. 08:45. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO B.P. O/ Kędzierzyn-Koźle 82 1020 3668 0000 5502 0189 7412 z dopiskiem: Wadium – Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2054 O ul. Ignacego Łukasiewicza w Kędzierzynie – Koźlu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 100, 650, 1000 i 1669). 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 8.3.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone, jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. 7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w ORYGINALE luźno z ofertą z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany u Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty). 8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy – DRUK nr 1; b) dowód wniesienia wadium; c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia (DRUK nr 8) - jeśli dotyczy; d) inne dokumenty określone w SIWZ (np. pełnomocnictwa) – jeśli dotyczy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia – DRUK nr 9). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach