Przetargi.pl
„PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI, PRZEDBOROWA DZ. NR645, 485/2 KM 0+000-1+939, PRZEDBOROWA DZ. NR 191, KM0+000-0+190 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU W PRZEDBOROWEJ DZ. NR 664, KM0+000-0+005 [INTENSYWNE OPADY DESZCZU, LIPIEC 2018 R.]”.

Gmina Stoszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 57-213 Stoszowice, Stoszowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 164 510 , fax. 748 181 059
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stoszowice
  Stoszowice 97
  57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie
  tel. 748 164 510, fax. 748 181 059
  REGON: 89071845500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stoszowice.pl/ | http://www.stoszowice.probip.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI, PRZEDBOROWA DZ. NR645, 485/2 KM 0+000-1+939, PRZEDBOROWA DZ. NR 191, KM0+000-0+190 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU W PRZEDBOROWEJ DZ. NR 664, KM0+000-0+005 [INTENSYWNE OPADY DESZCZU, LIPIEC 2018 R.]”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem robót budowlanych jest przebudowa nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych w miejscowości Przedborowa, na dz. o nr 645, 485/2 i 191oraz mostu zlokalizowanego w miejscowości Przedborowa, na dz. nr 664, gmina Stoszowice, województwo dolnośląskie. Przebudowę dróg o łącznej długości 2129mb, zaprojektowano łącznie ze zjazdami, poboczami i urządzeniami melioracyjnymi. Remont mostu polegać ma między innymi na uzupełnieniu ław i stop fundamentowych, wykonanie ścian oporowych Przebudowa dróg oraz mostu będzie przebiegała w istniejącym korytarzu działek: Dla części nr 1: dz. nr 645, 485/2, długość drogi 1939 mb, szerokość jezdni: 3,5 m, szerokość poboczy: 0,5m, Dla części nr 2: dz. nr 191, długość drogi 190 mb, szerokość jezdni: 3,00 m, szerokość poboczy:0,5m Dla części nr 3: dz. nr 664, długość odcinka 5 mb Dla części nr 1 i nr 2 zakres zamierzonych prac budowlanych obejmuje między innymi: - usunięcie warstwy humusu w miejscu poszerzeń nawierzchni i nowych poboczy, - wykonanie profilowania i zagęszczenia istniejącej nawierzchni drogi, - wykonanie podbudowy nawierzchni drogi, -wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego Dla części nr 3 zakres zamierzonych prac budowlanych na obiekcie-moście przewiduje miedzy innymi: - rozebranie ław betonowych i murów z kamienia, -uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych, płyt stropowych -montaż zbrojenia z prętów stalowych, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, - plantowanie skarp i dna wykopów, - wykonanie barier ochronnych, - wykonanie kiszki faszynowej Po wykonaniu przebudowy dróg i obiektu zgodnie z projektem- przyległe posesje wykorzystane do przebudowy należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 2.Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: opis techniczny robót, przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego (który ma znaczenie pomocnicze dla wyceny oferty Wykonawcy), oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia koniecznych informacji do przygotowania oferty. 3. OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA W RAMACH UMOWY O PRACĘ Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 2osób, w wymiarze minimum ½ etatu,wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. roboty budowlane) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Dla części nr 1: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysiące złotych), Dla części nr 2: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), Dla części nr 3: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium dla wszystkich części to: 10.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych, d. gwarancjach bankowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 11.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie, Oddział Budzównr rachunku: 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiej części zamówienia wadium dotyczy.Wadium powinno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty - według wzoru załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dowód potwierdzenia wpłaty wadium –w przypadku wpłaty pieniężnej, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium (np. w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej) – oryginał dokumentu, 3) kosztorys ofertowy. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronieinternetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach