Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska - etap II

Urząd Gminy Sośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 63435 Sośnie, ul. Wielkopolska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 393 910 , fax. 627 393 933
 • Data zamieszczenia: 2019-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sośnie
  ul. Wielkopolska 47
  63435 Sośnie, woj. wielkopolskie
  tel. 627 393 910, fax. 627 393 933
  REGON: 54803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sosnie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Szklarka Śląska (dz. nr 344/2) poprzez zmianę nawierzchni jezdni z tłuczniowej oraz gruntowej na nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym. Konstrukcja nawierzchni jezdni: - szerokość 4,0 m - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5,0 cm - warstwa podbudowy zasadniczej górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm - warstwa podbudowy zasadniczej dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu ciągłym 31,5/63 mm – warstwa częściowo istniejąca - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 10,0 cm – warstwa częściowo istniejąca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach