Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007403 w miejscowości Gorzupia Dolna na działkach nr 34/3 i 34/1

GMINA ŻAGAŃ ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, ul. Armii Krajowej 9
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŻAGAŃ
  ul. Armii Krajowej 9
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  REGON: 970770497
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazagan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007403 w miejscowości Gorzupia Dolna na działkach nr 34/3 i 34/1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr F007403 w miejscowości Gorzupia Dolna na działkach 34/3 i34/1. Droga gminna komunikuje mieszkańców ”Młynisk” z Gorzupią Dolną. Odcinek planowany do przebudowy ma długość916,30m i rozpoczyna się od zjazdu na drogę DW295 (bez ingerencji w pas drogowy DW295) i biegnie w kierunku „Młynisk”kończąc się na istniejącej nawierzchni drogi gminnej wykonanej z kostki betonowej typu polbruk. Projekt dotyczynawierzchni jezdni oraz nawierzchni zjazdów na posesje. Droga gminna nr F007403 zlokalizowana jest na terenie gminyŻagań w województwie lubuskim, obręb Gorzupia Dolna. W miejscu planowanej przebudowy aktualnie znajdują się droga onawierzchni z brukowca . Stan techniczny istniejącej nawierzchni jezdni określono jako zły ze względu na liczne koleiny,zapadliska, ubytki i zastoiska wód opadowych. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone w pasiedrogowym. Zakres planowanych prac związanych z przebudową drogi ograniczy się do jej nawierzchni oraz konstrukcjipodbudowy. Budowa geologiczna terenu została rozpoznana na podstawie przekopów próbnych i nie stwierdzono gruntówwysadzinowych ani zwierciadła wody gruntowej na głębokościach planowanego zakresu robót. Podłoże zakwalifikowano dopierwszej kategorii geotechnicznej.Szczegóły dotyczące inwestycji ujęto w dokumentacji projektowej zadania znajdującej się na stronie internetowejprowadzonego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).UWAGA! Treść gwarancji lub poręczenia musi uwzględniać przepisy nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych, tj. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.)3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Santander Bank Polska,nr rachunku 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407z dopiskiem „ Wadium – nr postępowaniaOSO.271.22.2022– „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007403w miejscowości Gorzupia Dolna na działkach nr 34/3 i 34/1”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający żąda, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–wykonał z należytą starannością co najmniej 2 roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o podobnej nawierzchni, o wartości brutto nie niższej niż 800 tys. zł każde.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach