Przetargi.pl
PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 W KM 7+887 W M. NIEWODNIKI

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 W KM 7+887 W M. NIEWODNIKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 w km 7+887 w m. Niewodniki zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.22.11.00-3 – roboty budowlane w zakresie budowy mostów; 45.11.10.00-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45.23.10.00-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45.23.30.00-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45.25.56.00-5 – roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji; 45.31.61.10-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 w km 7+887 w m. Niewodniki”. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem: a) przebudowę drogi wojewódzkiej nr 459 na długości około 76 m, b) rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu, c) wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, d) umocnienie dna rzeki w obrębie obiektów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach