Przetargi.pl
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1265L - ulica Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 100
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3529953 , fax. 083 3529956
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
  ul. Warszawska 100 100
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 083 3529953, fax. 083 3529956
  REGON: 03023866900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: htt://zdpradzynpodlaski.bip.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1265L - ulica Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ciągu drogi powiatowej w ul. Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaksim zaprojektowano przebudowę istniejącego mostu przez rzekę Białkę. Przyjęto następujące założenia: a) nośność obiketu po przebudowie kl. C tj. 30 ton b) charakter mostu trwały (stały) c) nawierzchnia na obiekcie - bitumiczna d) chodniki - żywica epoksydowa Podstawowe parametry techniczne - długość całkowita płyty pomostu - 6,94m - rozpiętości teoretyczne - 6,50m - szerokość całkowita - 11,70m - jezdnia - 6,5m tj. 2 x 3,25m - chdniki - 2 x 2,00m - wykorzystanie istniejących podpór mostu Szczegółowe dane dotyczące wielkości, zakresu robót oraz przyjętych technologii zawiera projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: htt://zdpradzynpodlaski.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach