Przetargi.pl
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222 R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec w km 14+185

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. 11-go Listopada 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2275874 , fax. 017 2275874
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. 11-go Listopada 10 10
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 017 2275874, fax. 017 2275874
  REGON: 83044323200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222 R Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec w km 14+185
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Parametry techniczne mostu stałego w m. Dzikowiec Obciążenie klasa B tj. 40 ton wg PN 85 S 10030 Długość całkowita konstrukcji 11,86 m Rozpiętość teoretyczna 5,55 m Długość całkowita przęsła 6,11 m Szerokość całkowita (w osi mostu): 12,82 m Szerokość jezdni 2 x 3,25m Opaska 0,50m Szerokość chodników 2 x 1,70 m Kąt skosu obiektu 76 Spadki poprzeczne jezdni 3 Nawierzchnia jezdni mostu bitumiczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.kolbuszowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach