Przetargi.pl
Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej nr 242/280 w m. Kreców

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Moniuszki 25
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów
  ul. Moniuszki 25
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  REGON: 370014484
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://brzozow.krosno.lasy.gov.pl/en/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej nr 242/280 w m. Kreców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie mostu w ciągu drogi leśnej nr 242/280 w miejscowości Kreców polegająca na:- wykonanie oznakowania objazdu tymczasowego,- wykonanie tymczasowej kładki technologicznej,- zamknięcie mostu/drogi dla realizacji robót budowlano – montażowych,- demontaż istniejącego obiektu mostowego polegający na rozbiórce elementów istniejącego mostu, jego nawierzchni, barierek, konstrukcji i podpór wraz z utylizacją odpadów i gruzu,- wykonanie żelbetowych ław fundamentowych,- wykonanie żelbetowych przyczółków wraz ze skrzydłami,- montaż ustroju nośnego,- wykonanie żelbetowej płyty wraz z poprzecznicami podporowymi,- wykonanie izolacji i nawierzchni obiektu,- wykonanie zasypki za przyczółkami i stożków mostu,- wykonanie nawierzchni na dojazdach do mostu,- wykonanie umocnień skarp i dna cieku w obrębie obiektu,- montaż elementów wyposażenia obiektu,- wykonanie robót porządkowych,- likwidacja kładki technologicznej,- dopuszczenie mostu stałego do ruchu,- likwidacja objazdu tymczasowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował– co najmniej dwiema osobami, które posiadają uprawnienia do obsługi: urządzeń technicznych wymienionych w pkt. 4.3 SWZ– jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności inżynieryjnej uprawniające do kierowania robotami o specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia wcześniejsze oraz uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646),2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:doświadczenie Wykonawcy: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej lub większej ilości robót budowlanych ( na podstawie jednej lub większej ilości umów), polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie mostu z płytą żelbetową lub przepustu drogowego o polu przekroju min. 80 cm2 lub średnicy w świetle min. 1 m, o wartości co najmniej 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) brutto.3. W zakresie dysponowania potencjałem technicznymWykonawca dysponuje (lub będzie dysponować) co najmniej:- samochodem samowyładowczym o ładowności min. 5 t,- spycharką gąsienicową o mocy min. 100KM- koparką o pojemności łyżki min. 0,6 m3,- układarką do mieszanki mineralno-asfaltowej posiadająca automatyczne sterowanie, pozwalające na ułożenie równej warstwy ustalonej grubości oraz płytę wibracyjną podgrzewaną do wstępnego zagęszczania,- walcem ogumionym lub kombinowanym, samojezdnym o wadze min 7,5 t.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach