Przetargi.pl
Przebudowa mostu i przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki przez rzekę Szkwa oraz budową kładki pieszo - rowerowej msc. Sul km 6+703,00

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 07-412 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7602653 w. 39 , fax. 029 7602621
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Lokalna 2 2
  07-412 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7602653 w. 39, fax. 029 7602621
  REGON: 55067093800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.ostroleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu i przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki przez rzekę Szkwa oraz budową kładki pieszo - rowerowej msc. Sul km 6+703,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa mostu i przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki przez rzekę Szkwa oraz budową kładki pieszo - rowerowej msc. Sul km 6+703,00 Zamówienie obejmuje: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych , - organizacja ruchu, - wyburzenie obiektów budowlanych, - rozbiórka elementów dróg , - kanalizacja deszczowa , - stal zbrojeniowa, - beton w obiekcie mostowym , - naprawa betonu zaprawami PCC, - izolacja płyty pomostu i płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej, - krawężniki , - podbudowy, - nawierzchnie asfaltowe, - balustrady i bariery ochronne, - pale stalowe, bariery ochronne stalowe, - chodniki z kostki brukowej, - schody na skarpie dla obsługi, - umocnienie skarp stożków przyczółków - zieleń drogowa, - przebudowa przepustu Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 19 000,00 PLN 2) Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1506 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy ZDP w Banku Spółdzielczym O/ Ostrołęce, rachunek nr 66 8922 0009 0000 5223 2000 0020 a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4) Wadium wnoszone w pozostałych formach należy załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 5) Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 6) Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8) Jeżeli przed upływem terminu składania ofert, wykonawca wycofa się z przetargu, zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.ostroleka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną