Przetargi.pl
Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000

Urząd Gminy w Istebnej ogłasza przetarg

 • Adres: 43470 Istebna, Istebna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8556500 w. 39
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Istebnej
  Istebna 1000
  43470 Istebna, woj. śląskie
  tel. 033 8556500 w. 39
  REGON: 54514200010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.istebna.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000, zadanie jest dofinansowane z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2018. 3.2. Zakres robót do wykonania: Zaprojektowano most jednoprzęsłowy. Obiekt w planie znajduje się na łuku, jezdnia ukształtowana jest w spadku jednostronnym równym 2,0 %. Most zostanie wyposażony w urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Most zaprojektowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [4] na klasę B obciążenia taborem samochodowym. 3.2.1. Konstrukcja mostu: Zaprojektowano obiekt jednoprzęsłowy w postaci żelbetowej ramy otwartej. Ściany pionowe o grubości 80 cm połączone są sztywno z płytą poziomą o grubości 50 cm. Przy połączeniu płyty ze ścianami zastosowano skosy o długości 100 cm zwiększające grubość pomostu do 70 cm. Ze ścian pionowych wykonstruowane są skrzydła utrzymujące nasyp drogowy na dojazdach. Grubość skrzydeł równa jest 30 cm. W tylnej części ścian wykształcono wsporniki pod płyty przejściowe o wysięgu 0,35 m. Zaprojektowano płyty przejściowe o długości 4,0 m i grubości 0,25 m. Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na gruncie. Ławy żelbetowe o długości 3,7 m posadowione są za pośrednictwem warstwy betonu podkładowego. Beton konstrukcji nośnej min. B35 (C30/37), zbrojenie ustroju nośnego stal min. BSt500S. 3.2.2. Zasypki: Grunt zasypki powinien być przepuszczalny, niewysadzinowy, możliwie jednorodny. Zasypkę podpór oraz ścian oporowych należy wykonać z pospółki i piasku. 3.2.3. Płyty przejściowe: Na połączeniu nasypu drogowego z obiektem zaprojektowano płyty przejściowe monolityczne o długości 4,00 m i grubości 0,25 m oparte jedną krawędzią na wsporniku wykształconym z podpory, a drugą na nasypie. 3.2.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: Na całej długości obiektu zaprojektowano krawężniki kamienne o przekroju 18x20 cm. Na dojazdach należy ułożyć krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie oporowej z betonu min. B20. Wysokość krawężników betonowych na końcowych odcinkach należy stopniowo obniżać aż do zrównania z jezdnią. Na krawędziach obiektu zastosowano barieroporęcze ze słupkami co 1 m lub 1,33 m. Wysokość górnej krawędzi prowadnicy bariery powinna wynosić 75 cm od poziomu nawierzchni jezdni. 3.2.5. Hydroizolacja: Izolacja ustroju nośnego oraz płyt przejściowych powinna zostać wykonana z pojedynczej warstwy papy zgrzewalnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, niewymagającej stosowania warstwy ochronnej. Izolację podziemnej części podpór od strony zasypki przewidziano zabezpieczyć materiałem powłokowym stosowanym na zimno. W celu odprowadzenia wody z powierzchni izolacji płyty pomostowej zastosowano drenaż podłużny izolacji – taśma profilowana z tworzywa owinięta geowłókniną. Drenaż poprowadzony zostanie przez całą długość obiektu. 3.2.6. Odwodnienie: W stanie istniejącym odwodnienie korpusu drogowego drogi gminnej w zakresie opracowania realizowane jest poprzez rów drogowy usytuowany wzdłuż drogi gminnej. Inwestycja ma charakter punktowy. W ramach zadania nie planuje się zmiany w systemie odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi gminnej. Odwodnienie korpusu drogowego odbywać się będzie tak jak w stanie istniejącym powierzchniowo na przyległy teren. 3.2.7. Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach: - Konstrukcja nawierzchni na obiekcie: - 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego; - 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; - Konstrukcja nawierzchni na dojazdach: - 5 cm – w-wa ścieralna beton asfaltowy - 6 cm – w-wa wiążąca beton asfaltowy - 7 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowanego mech. Między krawężnikiem a warstwą ścieralną należy zastosować bitumiczną taśmę uszczelniającą. 3.2.8. Kapy chodnikowe i gzymsy: Zaprojektowano kapy chodnikowe grubości 0,24 m wylewane na mokro. Spadek na kapach wynosi 4% w kierunku jezdni. Od strony jezdni kapy ograniczone są krawężnikami kamiennymi 18x20 cm wyniesionymi ponad poziom nawierzchni jezdni na wysokość 14cm. Sposób wykonania podlewek pod krawężnikami powinien umożliwiać przepływ wody do drenażu podłużnego i sączków odwadniających – otwory w podlewkach. Kapy należy wykonać z betonu min. C30/37, zbrojenie przeciwskurczowe dla kap należy wykonać ze stali min. BSt500S. Kapę należy zdylatować na długości co ok. 4 m oraz na końcach ustroju nośnego w osi dylatacji jezdni. Z kapy wykonstruowany jest gzyms monolityczny o szerokości 30 cm i wysokości 60 cm. 3.2.9. Umocnienie brzegów koryta: W ramach zadania planuje się umocnić skarpy potoku od strony górnej wody koszami siatkowo kamiennymi na długości 15 m. 3.3. Szczegółowy zakres robót do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wypełniony Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, 4. Kosztorysy ofertowe (uproszczony) sporządzony, wyceniony zgodnie z przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3) - III.6).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach