Przetargi.pl
Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne przy ul. Koszalińskiej 5 w Sianowie.

Gmina Sianów ogłasza przetarg

 • Adres: 76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3185281 , fax. 094 3185320
 • Data zamieszczenia: 2016-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sianów
  ul. Armii Polskiej 30 30
  76-004 Sianów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3185281, fax. 094 3185320
  REGON: 00052910833217
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sianow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne przy ul. Koszalińskiej 5 w Sianowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budynek objęty opracowaniem to budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie zwartej usytuowany na terenie działki gruntu nr 179 w obrębie ewidencyjnym 07 miasta Sianów przy ul. Koszalińskiej 5 tj. przy drodze krajowej Gdańsk - Szczecin. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym składającym się z części frontowej i oficyny oraz budynkami gospodarczymi przynależnymi do mieszkań. Do istniejącego budynku doprowadzone jest przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne i telefoniczne z sieci komunalnych. Zakres opracowania nie wykracza poza ściany zewnętrzne budynku i nie powoduje żadnych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu przedmiotowej działki, w istniejących przyłączach do budynku oraz w zewnętrznych parametrach budynku. Zabudowana działka gruntu nr 179 nie znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską. Przedmiotem opracowania są pomieszczenia nie użytkowane po dawnej piekarni. Dawna piekarnia zajmowała parter w budynku mieszkalnego wielorodzinnego i obejmowała od frontu sklep (sprzedaż pieczywa) i od podwórka piekarnię. Do piekarni wykonane są dwa wejścia, jedno od frontu (sklep) i od podwórka na zaplecze (piekarnia). Budynek wybudowany został jako mieszkalno-usługowy w latach 30-tych XX wieku. Aktualnie pomieszczenia dawnej piekarni nie są użytkowane, pozostała część budynku tj. piętro i poddasze zajmują mieszkania. Budynek wykonany jest w technologii murowanej, stropy nad parterem drewniane (frontowa część budynku) i strop Kleina na belkach stalowych (oficyna). Zgodnie z Decyzją o warunkach zabudowy, pomieszczenia po piekarni przeznaczone są do zmiany sposobu użytkowania na dwa lokale mieszkalne. Poszczególne pomieszczenia wydzielone są ściankami działowymi murowanymi, które w większości wykończone są do wysokości około 1,60-2,00m płytkami ściennymi glazurowanymi. W pomieszczeniu piekarni (oficyna) istnieje murowany piec piekarniczy. 2. Zakres prac projektowych. Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej piekarni na dwa lokale mieszkalne. W ramach opracowania przewidziano: 2.1. Prace rozbiórkowe wewnętrzne - wyburzenie pieca piekarniczego, ścian działowych, usunięcie tynków i okładzin ściennych, demontaż pozostałych elementów instalacji wewnętrznych. 2.2. Wykonanie nowych ścian wydzielających mieszkania i ich pomieszczenia 2.3. Zmiany wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz wykonanie nowych drzwi w istniejących ścianach (drzwi wejściowe do mieszkania nr 1 i drzwi zewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego mieszkania nr 1) oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 2.4. Naprawy miejscowe stropu, tynków i ścian. 2.5. Wykonanie nowych posadzek. 2.6. Wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i dymowo-wentylacyjnych. 2.7. Wykonanie tynków i okładzin ściennych. Niniejsze opracowanie jest pierwszym etapem zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne w budynku przy ul. Koszalińskiej 5 w Sianowie, który obejmuje pomieszczenia po dawnej piekarni usytuowane na poziomie parteru. Drugi etap obejmować będzie zmianę sposobu użytkowania części powierzchni strychowych na część mieszkalną, który realizowany będzie na podstawie odrębnej dokumentacji. Dla mieszkania M1 zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do gromadzenia opału. Dla mieszkania M2 pomieszczenie gospodarcze do gromadzenia opału zostanie przydzielone jedno z istniejących usytuowanych na tej samej działce. Istniejące wejście do sklepu piekarni tj. od frontu z chodnika ulicy Koszalińskiej zostanie zlikwidowane i zastąpione oknem. Wejście do mieszkania M1 wykonane zostanie jako odtworzenie dawnego wejścia z parterowego podestu klatki schodowej. W tym miejscu istniało prawdopodobnie dodatkowe wejście na zaplecze piekarni. Wejście do mieszkania M2 usytuowane zostało dokładnie w tym samym miejscu co istniejące wejście na zaplecze piekarni. 3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. Przyjęte, w niniejszym projekcie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej piekarni na dwa lokale mieszkalne, rozwiązania funkcjonalne i techniczne są standardowe i nie spowodują niekorzystnego wpływu na znajdujące się w najbliższym otoczeniu środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Wszelkie prace należy wykonywać z zachowaniem ostrożności i zasad sztuki budowlanej, stosując materiały budowlane posiadające wymagane atesty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452623000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł. 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Sławnie, ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno, Oddział w Sianowie, ul. Morska 7, 76-004: Sianów - 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010 z dopiskiem: Przebudowa lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne przy ul. Koszalińskiej 5 w Sianowie. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 5) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sianow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną