Przetargi.pl
PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. SPÓŁDZIELCZA 2/2, ŻWIRKI I WIGURY 1/3, SŁONINY 8/1, KOŚCIUSZKI 9/1 W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STAREGO KNUROWA"

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, ul. Floriana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 339 45 00 , fax. (032) 339 45 01
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
  ul. Floriana 4
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. (032) 339 45 00, fax. (032) 339 45 01
  REGON: 27121685600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzglia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. SPÓŁDZIELCZA 2/2, ŻWIRKI I WIGURY 1/3, SŁONINY 8/1, KOŚCIUSZKI 9/1 W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH STAREGO KNUROWA"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie prac budowlanych - przebudowy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji, położonych przy ul. Spółdzielcza 2/2, Żwirki i Wigury 1/3, Słoniny 8/1, Kościuszki 9/1 w Knurowie, obejmujących roboty rozbiórkowe, murarskie, montażowe, tynkarskie, posadzkarskie, instalacyjne i wykończeniowe. Szczegółowy zakres rzeczowo - ilościowy zamówienia, zawierają projekty budowlano - wykonawcze oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji przetargowej. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji projektowej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej. Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji projektowej produktów. Dopuszcza się zmienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem : 1. Spełnienia tych samych właściwości technicznych 2. Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania) 3. Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady Prawa zamówień publicznych. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Pod pojęciem równoważne rozumie się zastosowanie tożsamej konstrukcji, wielkości urządzenia, kształtu, wyposażenia , parametrów wytrzymałościowych, jakościowych, barwy, przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach