Przetargi.pl
Przebudowa linii kablowych SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-070 Bydgoszcz, Focha 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera Nova w Bydgoszczy
  Focha 5
  85-070 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 091282772
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opera.bydgoszcz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa linii kablowych SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac wykonawczych obejmuje:• wykonanie zakresu robót budowlanych przedstawionego w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ: „Przebudowę linii kablowych SN-15 kV i linii światłowodowej z planowaną budową IV Kręgu opery wraz z przyległymi garażami podziemnymi” oraz na podstawie profilu poprzecznego stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ.• opracowanie dokumentacji technologii wykonania przejęcia i zmufowania kabli SN 15 kV na dużej głębokości,• wykonanie dokumentacji powykonawczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 4 500,00 złotych,( słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)Szczegóły w rozdziale XVIII SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zamówienia, co najmniej 6 zamówień równoważnych o wartości powyżej kwoty 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto każde, gdzie za zamówienie równoważne Zamawiający rozumie zrealizowanie roboty budowlanej, polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji liniowej infrastruktury elektroenergetycznej o napięciu 15 kV lub wyższym;1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);b) posiadają zdolność finansową lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);kryteria wskazane w lit. a) oraz lit b) powyżej muszą być spełnione łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach