Przetargi.pl
Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22

Gmina Miasta Tychy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Niepodległości 49
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 327763808
 • Data zamieszczenia: 2023-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tychy
  Niepodległości 49
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. +48 327763808
  REGON: 276255507
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.umtychy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kolektora kanału deszczowego KD100 w rejonie ul. Kościuszki 20-22 w Tychach na odcinku studni w ul. Kościuszki do studni ST.1 na terenie browaru. W ramach przebudowy zostanie wykonany także odcinek Dz400 (łącznik) od studni ST.5 do studni istniejącej na kanale kd1000 w ul. Kościuszki. Na podstawie projektu budowlanego oraz projektu technicznego pn. Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22 na działkach 2020/47, 1985/131, 1983/131, 1600/131, 2700/131, 2468/131, 2716/131, 2681/131, autorstwa PRO-eko-BUD oraz jako materiał pomocniczy przedmiar robót. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - roboty demontażowe, rozbiórkowe, - przebudowę sieci na odcinku ok. 111,8 m,- wymianę studni kanalizacyjnych st.2 do st.7,- wymianę istniejących włączeń do kanału, przyłączonych poprzez trójniki, - wykonanie łącznika sieci na odcinku 20,7 m,- odwodnienie wykopów,- wykonanie próby szczelności, - odtworzenie nawierzchni,- wywozy, utylizacje. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania nadzorów specjalistycznych w czasie prowadzenia robót budowlanych, sporządzenia, uzyskania, zaopiniowania i zatwierdzenia przez właściwe instytucje projektu tymczasowej organizacji ruchu, pozyskanie wszystkich stosownych uzgodnień/odbiorów wymaganych przepisami prawa. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 4 do SWZ.2. W przypadku wskazania w dokumentach zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych opisywanym.3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca wykazuje równoważność przy użyciu dowolnych (wiarygodnych) środków. Niewykazanie równoważności skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY;• sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY;• zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.Wymagane jest wykonanie:1) minimum jednej roboty budowlanej (będącej przedmiotem jednej umowy) o wartości minimum 100 000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu robót związanych z rozbudową / budową / przebudową/ remontem kanalizacji deszczowej / sanitarnej / instalacji wodociągowej / drenażu. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie.W odniesieniu do powyższego warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia osoby / osób:- z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w zakresie uprawnień budowlanych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;- z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w zakresie uprawnień budowlanych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach