Przetargi.pl
Przebudowa kładki dla pieszych nad potokiem Białka w ciągu trasy edukacji ekologicznej w systemie zaprojektuj-wybuduj

Gmina Wilkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, Wyzwolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334 990 077 , fax. 33 817 30 43
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilkowice
  Wyzwolenia 25
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  tel. 334 990 077, fax. 33 817 30 43
  REGON: 72182309000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wilkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kładki dla pieszych nad potokiem Białka w ciągu trasy edukacji ekologicznej w systemie zaprojektuj-wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa kładki dla pieszych nad potokiem Białka w ciągu trasy edukacji ekologicznej w systemie zaprojektuj-wybuduj. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Opracowanie kompleksowej, pełno-branżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym decyzji OOŚ – jeśli będzie konieczna), pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego – jeśli będzie konieczne), opinii, uzgodnień i sprawdzeń. Dokumentacje projektową Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. b) Przebudowa fundamentów i umocnienia koryta potoku (jeśli konieczne). c) Przebudowa konstrukcji nośnej kładki dla pieszych. d) Montaż balustrad. e) Korekta dojść pieszych. f) Prace wykończeniowe. g) Sprawowanie nadzoru autorskiego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Program funkcjonalno-użytkowy, Opis przedmiotu zamówienia, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44212120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji; 2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; 3) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert – doświadczenie projektanta, o którym mowa szczegółowo w pkt 13.1. b) SIWZ.: Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach kryterium doświadczenia projektanta] każdy Wykonawca przedłoży przy ofercie następujące dokumenty: a) wykaz wskazujący osobę dedykowaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej i minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji projektanta w powyższej specjalności oraz określający usługi przy których osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej. Wykazane usługi, o których mowa powyżej muszą polegać na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy obiektu mostowego co najmniej jednoprzęsłowego o rozpiętości teoretycznej nie mniejszej niż 10 m każda. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8a do SIWZ. b) dowody, że wykazane usługi zostały należycie wykonane oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję projektanta. Dowodami, o których mowa mogą być: • w zakresie wykazania, że usługi zostały należycie wykonane – protokoły odbioru końcowego usług, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (uzasadnienie powinno zostać przedłożone do oferty wraz z innym dokumentem potwierdzającym, że wykazane usługi zostały wykonane należycie); • w zakresie wykazania, że dedykowana osoba pełniła przy wskazanych usługach funkcję projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej – protokoły odbioru końcowego dokumentacji projektowej, oświadczenie inwestora potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w wykazanym przedsięwzięciu funkcję projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej, oświadczenie wykonawcy/zleceniodawcy potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w realizowanej przez wykonawcę/zleceniodawcę inwestycji funkcję projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej, oświadczenie dedykowanej osoby potwierdzające, że pełniła ona w wykazanych przedsięwzięciach funkcję projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej. UWAGA 1: Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane usługi zostały należycie wykonane oraz, że osoba dedykowana, pełniła funkcję projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej w wykazanych przedsięwzięciach. UWAGA 2: Ww. dowody potwierdzające, że: wykazane usługi zostały należycie wykonane oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej muszą zostać załączone przez wykonawcę przy ofercie, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA 3: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli Inwestycja realizowana była przez Zamawiającego i Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne i zostały wskazane przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 8a do niniejszej SIWZ. 5) Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert – doświadczenie kierownika budowy, o którym mowa szczegółowo w pkt 13.1. c) SIWZ: Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach kryterium doświadczenia kierownika budowy] każdy Wykonawca przedłoży przy ofercie następujące dokumenty: a) wykaz wskazujący osobę dedykowaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej i minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w powyższej specjalności oraz określający roboty budowlane przy których osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej mostowej. Wykazane roboty budowlane, o których mowa powyżej muszą polegać na budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy obiektu mostowego co najmniej jednoprzęsłowego o rozpiętości teoretycznej nie mniejszej niż 10 m każda. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8b do SIWZ. b) dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej mostowej. Dowodami, o których mowa mogą być: • w zakresie wykazania, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – protokoły odbioru końcowego robót budowlanych, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (uzasadnienie powinno zostać przedłożone do oferty wraz z innym dokumentem potwierdzającym, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone); • w zakresie wykazania, że dedykowana osoba pełniła przy wskazanych robotach funkcję kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej mostowej – protokoły odbioru końcowego robót budowlanych, oświadczenie inwestora potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w wykazanym przedsięwzięciu funkcję kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej mostowej, oświadczenie wykonawcy/zleceniodawcy potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w realizowanej przez wykonawcę/zleceniodawcę inwestycji funkcję kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej mostowej, oświadczenie dedykowanej osoby potwierdzające, że pełniła ona w wykazanych przedsięwzięciach funkcję kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej mostowej. UWAGA 1: Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że osoba dedykowana, pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej mostowej w wykazanych przedsięwzięciach. UWAGA 2: Ww. dowody potwierdzające, że: wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej mostowej muszą zostać załączone przez wykonawcę przy ofercie, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA 3: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli Inwestycja realizowana była przez Zamawiającego i Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne i zostały wskazane przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 8b do niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną