Przetargi.pl
Przebudowa istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i wentylacją na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby Technologicznej Pracowni Żywienia, w formule zaprojektuj – wybuduj

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2020-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i wentylacją na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby Technologicznej Pracowni Żywienia, w formule zaprojektuj – wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz wykonawczej robót budowlanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych i administracyjnosądowych pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, na podstawie wytycznych Zamawiającego zawartych w programie funkcjonalno–użytkowym oraz załączonej dokumentacji technicznej do SIWZ 1.1. Zakres opracowania obejmuje: 1.1.1. wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń istniejących budynków wg. potrzeb i na koszt Wykonawcy, 1.1.2. opracowanie wielobranżowego projektu budowlano oraz projektu wykonawczego wraz z technologią wykończenia wnętrz i dostaw (4 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG jeżeli wymaga pozwolenia na budowę ; (2 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG jeżeli jest wymagane tylko zgłoszenie robót), 1.1.3. opracowanie projektu technologii wykończenia wnętrz oraz wyposażenia(2 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG), 1.1.4. opracowanie STWiOR (2 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF), 1.1.5. opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla robót ogólnobudowlanych (2 egz. w formie papierowej pliki PDF oraz elektronicznej Norma pliki ath,), 1.1.6. wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej (3 egz. wersja edytowalna oraz papierowa) – po wykonaniu robót budowlanych, 1.1.7. zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez inspektorów p.poż, sanepidu i pip zgodnie z obowiązującymi przepisami i na koszt Wykonawcy, 1.2. Ww. dokumentację należy opracować zgodnie z: 1.2.1. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r. poz. 1129) 1.2.2. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami 1.2.3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065); 1.2.4. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) 2.Wykonanie wszystkich robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia. 2.1. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót po opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano oraz projektu wykonawczego i projektu technologii wykończenia wnętrz oraz wyposażenia, do pozostałych robót może przystąpić po wydanej decyzji pozwolenia na budowę lub nie wniesienia zastrzeżeń do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 2.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń administracyjnych i administracyjno-sądowych leży po stronie Wykonawcy wraz z kosztami zakupu map i dziennika budowy jeżeli będzie wydane pozwolenie na budowę. 2.3. Pozostałe dostawy nie wchodzą w zakres Wykonawcy poza opisanymi w programie funkcjonalno –użytkowym. II. Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia stanowiący przedmiot zamówienia. 2. Termin gwarancji ustala się na okres sześćdziesięciu [ 60 ] miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu bezusterkowego odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości sześciu tysięcy 00/100 [ 6 000,00 ] złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 3. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty). 4. Zabezpieczenie oferty wadium - zgodnie z pkt 14 SIWZ. 5. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy). * Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6. Wykonawca, w terminie trzech [ 3 ] dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.: Protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Zamawiający udostępni Wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z Protokołem z otwarcia ofert), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. W sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 7.1. w celu potwierdzenia przez Wykonawcę czy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, które określają w szczególności: 7.1.1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu. 7.1.2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 7.1.3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 7.1.4. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, któ¬rych wskazane zdolności dotyczą. 7.1.5. Ponadto zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Wykonawca podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 7.1.5.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu (o którym mowa w pkt. 7.1.5 SIWZ), na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach