Przetargi.pl
Przebudowa istniejącej nawierzchni parkingowej i jezdni oraz oświetlenia przy budynku Nr 2 SPZ ZOZ w Nowej Dębie przy ul. Kościuszki 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja i naprawy dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia SPZ ZOZ Nowa Dęba”

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8462651 w. 120
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
  ul. M. C. Skłodowskiej
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 15 8462651 w. 120
  REGON: 56329800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zoznowadeba.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącej nawierzchni parkingowej i jezdni oraz oświetlenia przy budynku Nr 2 SPZ ZOZ w Nowej Dębie przy ul. Kościuszki 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja i naprawy dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia SPZ ZOZ Nowa Dęba”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, (parkingi z kostki brukowej i betonu asfaltowego, jezdnie manewrową z betonowej kostki brukowej, jezdnię z betonu asfaltowego), parkingu dla 41 miejsc postojowych 2,5x5m, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych 3,6x5m i chodników z betonowej kostki brukowej.Spadek nawierzchni chodnika: 2% oraz odwodnienia w postaci wpustów deszczowych wraz z przykanalikiem. Lokalizację parkingu dostosowano do istniejących miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej. Szerokość jezdni manewrowej – 6,00m i 5,00m – zgodnie z załączonymi przekrojami konstrukcyjnymi. Wzdłuż całego odcinka drogi zakłada się montaż i przebudowę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę istniejących chodników o szerokości od 1,5m do 2,0m o nawierzchni z kostki brukowej.Przebudowane zostanie również istniejące oświetlenie polegające na wymianie słupów oświetleniowych i kabli na nowe. Istniejący wpust i zostanie wymieniony na nowy. Wykonanie dwóch studni chłonnych. Parkingi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. Nr 42, poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank PKO S.A. o/Tarnobrzeg nr rachunku 07 1240 2744 1111 0000 3990 9648 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu SPZZOZ.NT.IV.382-5/20 na: Przebudowa istniejącej nawierzchni parkingowej i jezdni oraz oświetlenia przy budynku Nr 2 SPZ ZOZ w Nowej Dębie przy ul. Kościuszki 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja i naprawy dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia SPZ ZOZ Nowa Dęba”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. Nr 42, poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank PKO S.A. o/Tarnobrzeg nr rachunku 07 1240 2744 1111 0000 3990 9648 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu SPZZOZ.NT.IV.382-5/20 na: Przebudowa istniejącej nawierzchni parkingowej i jezdni oraz oświetlenia przy budynku Nr 2 SPZ ZOZ w Nowej Dębie przy ul. Kościuszki 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja i naprawy dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia SPZ ZOZ Nowa Dęba”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy. Załącznik nr 4 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Załącznik nr 7do SIWZ Zaparafowany Projekt Umowy. Kopię Wpłaty wadium. Załącznik nr 8- oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Załącznik nr 2 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa wyżej (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach