Przetargi.pl
Przebudowa istniejącej fontanny w Parku Miejskim w Żninie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, Mickiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (052) 30 20 913
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie
  Mickiewicza 22 a
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (052) 30 20 913
  REGON: 09111307000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wikznin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Gminy Żnin w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącej fontanny w Parku Miejskim w Żninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji fontanny w Parku Miejskim w Żninie, na terenie pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Kościuszki. 2. Inwestycja będzie realizowana na terenie działek budowlanych o numerach ewidencyjnych: 646/1, 647/1, 662/5, 663, 664/5; obręb 0001 w Żninie stanowiących obszar Parku Miejskiego. 3. Zakres prac obejmuje w szczególności: • odbudowę fontanny w nowym układzie przestrzennym, • przebudowę infrastruktury technicznej, • zagospodarowanie terenu wokół fontanny, • wyposażenie w elementy małej architektury, • wykonanie oświetlenia LED w płaszczyznach spływu wody oraz lampy oświetleniowe, • zagospodarowanie ścian roślinnością pionowo na zewnętrznych płaszczyznach bryły fontanny, • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, • wykonanie instalacji wodnej oraz elektrycznej wewnętrznej fontanny oraz dostawę rozdzielnicy głównej fontanny, • zawiadomienie do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy bądź uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego obiektu, • sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 4. Roboty budowlane związane z zamówieniem należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz Projektem Budowlanym, który sporządzony został przez PROJ – PRZEM – PROJEKT Spółka z o.o., ul. Fordońska 110, 85-739 Bydgoszcz. 5. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany wraz z projektem zmian, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót, Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł. Wszelkie informacje dotyczące wadium zostały zawarte w SIWZ (Rozdział VI).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia w tym zakresie (wymagane tylko oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2). Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach