Przetargi.pl
Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR

Gmina Skała ogłasza przetarg

 • Adres: 32043 Skała, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 891 098 , fax. 012 3891098 w. 104
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skała
  ul. Rynek 29
  32043 Skała, woj. małopolskie
  tel. 123 891 098, fax. 012 3891098 w. 104
  REGON: 54755000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skala.pl/zamówienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych wraz z wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń oraz uzgodnień, 2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 3) sprawowanie nadzoru autorskiego, 4) wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową obejmującą przebudowę istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 5) wykonawca przed przystąpieniem do wykonania projektu będzie obowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego co do koncepcji, materiałów, urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz dokumencie Zestawienie kosztów stanowiących Załącznik A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45222110-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XII SIWZ, w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wybór formy wniesienia wadium należy do Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach