Przetargi.pl
Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli

Powiat Stalowowolski ogłasza przetarg

 • Adres: 37450 Stalowa Wola, ul. Podleśna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 643 37 09 , fax. 015 643 36 02
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Stalowowolski
  ul. Podleśna 15
  37450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 643 37 09, fax. 015 643 36 02
  REGON: 83041347800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: stalowowolski.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska do piłki siatkowej plażowej na boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni syntetycznej – poliuretanowej o wymiarach 31,26 x 44,16 m, w tym: boisko do piłki ręcznej, 2 x boisko do piłki koszykowej, 2 x boisko do piłki siatkowej, boisko do tenisa ziemnego, wraz z niezbędnym wyposażeniem. Boisko zlokalizowane jest przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 2.1. Robót rozbiórkowych. 2.2. Nawierzchni boiska, w tym: profilowanie podłoża, warstwy odsączające, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 14 mm., tj.: - technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo, - nawierzchnia składa się z warstwy górnej (gr. 7mm) wykonanej z granulatu EPDM oraz warstwy dolnej (gr. 7 mm) wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym. - układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych, - nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służąca do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 2.3. Rekultywacji terenu. 2.4. Ogrodzenia boiska, w tym: fundamenty, ogrodzenie panelowe typu sport, do ogrodzenia boisk o wysokości 4,10 m, dwuskrzydłowa brama oraz 2 furtki. 2.5. Ciągów komunikacyjnych o nawierzchni i utwardzenia terenu z kostki betonowej gr. 6 cm. 2.6. Wyposażenia boiska, w tym: bramki do piłki ręcznej, konstrukcja do koszykówki na zewnątrz, słupki do siatkówki wraz z siatką, słupki do tenisa ziemnego wraz z siatką. 2.7. Drenażu odwadniającego boisko oraz przyłącz kanalizacji deszczowej. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ. 4. Roboty będą prowadzone na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli, który w trakcie robót będzie użytkowany i będą na nim przebywać uczniowie i kadra pedagogiczna. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, prowadzenia prac w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres prowadzenia robót oraz uporządkowania terenu nieruchomości do poprzedniej użyteczności. 5. Z uwagi na wykonywanie robót w czasie roku szkolnego wszystkie prace należy wykonywać w sposób, który nie będzie utrudniał prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz z zachowaniem bezpieczeństwa uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły. Wszelkie prace, do których wykonywania niezbędne będzie wyłączenie energii elektrycznej bądź wody w budynku szkoły należy zaplanować w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Wykonawca będzie musiał uzgadniać z Zamawiającym kolejność robót i prowadzić roboty w taki sposób, aby była możliwość użytkowania budynku szkoły i jego otoczenia. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości za wady na okres nie krótszy niż 5 lata i nie dłuższy niż 7 lat. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów oraz ponoszenia z tego tytułu opłat za serwisowanie wbudowanych urządzeń. 7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót. 8. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuki budowlanej, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń, koszt prac geodezyjnych, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca podczas wykonywania zamówienia zapewni nieprzerwane funkcjonowanie sieci uzbrojenia podziemnego. 9. Materiały uzyskane w trakcie robót przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Zdemontowane elementy stalowe stanowiące własność Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przewieźć na swój koszt do punktu skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego. Materiały z wycinki drzew i krzewów stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy koszt pozycji ścinanie drzew i krzewów o wartość pozyskanego materiału. 10. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie wymagał uzgodnienia z inspektorem nadzoru i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - roboty budowlane, - roboty instalacyjne – drenaż odwadniający teren boiska oraz przyłącz kanalizacji deszczowej 11.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymagań i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymagań, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 11.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 11. czynności tj. 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 11.3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 11 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę (Podwykonawcę) kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (§9) stanowiącej integralną część SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli nr: 21 9430 0006 0001 0041 2000 0086 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 29.01.2019 r. o godz. 11:00 Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego do oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt. 15.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25.ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 ) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 2) tabela cen elementów robót (załącznik nr 8), 3) dowód wniesienia wadium, 4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i art. 24 ust.5 w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ- załącznik nr 2 do SIWZ, 5) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ- załącznik nr 3 do SIWZ, 6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy), 7) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty) , a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 8.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania przez kilku wykonawców działających w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez wykonawców łącznie, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach