Przetargi.pl
Przebudowa i zmiana stropodachu na dach dwuspadowy, budowa nowej instalacji odgromowej i przebudowie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w istniejącym budynku biurowym oraz zewnętrznych: wodociągowa i centralnego ogrzewania

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3722284 , fax. 41 3722286
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30 30
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3722284, fax. 41 3722286
  REGON: 00368909000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sodr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka Jednostka Samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i zmiana stropodachu na dach dwuspadowy, budowa nowej instalacji odgromowej i przebudowie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w istniejącym budynku biurowym oraz zewnętrznych: wodociągowa i centralnego ogrzewania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana stropodachu na dach dwuspadowy, budowa nowej instalacji odgromowej i przebudowie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w istniejącym budynku biurowym należącym do ŚODR w Modliszewicach położonym przy ulicy Piotrkowskiej 30 na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiarów robót stanowiących materiał informacyjno- pomocniczy. 2. Jeżeli w SIWZ ,dokumentacji projektowej bądż przedmiarach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza przy realizacji zamówienia materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. 3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obsługi geodezyjnej, nadzoru archeologicznego oraz wymaganych prawem decyzji administracyjnych oprócz pozwolenia na budowę. 4. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz uwarunkowań związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem przetargu celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do wyceny robót. 5. Koszty wizytacji budowy ponosi Wykonawca. 6. Wykonawca winien posiadać do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel posada jacy wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 7. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.1 Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia 22-06-2016r do godziny 13:00 (czasu lokalnego) w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy). 5.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 Nr 42 poz 275). 5.3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem przebudowa budynku biurowego na następujące konto: NBP oKielce 20 1010 1238 0858 1813 4100 0000 Wadium będzie ważne z chwilą wpływu gotówki na konto zamawiającego. 5.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je złożyć w kasie w siedzibie zamawiającego w ŚODR Modliszewice ul. Piotrkowska 30 czynna w godz: od 800 do 1400 .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sodr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach