Przetargi.pl
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ze świetlicy na pomieszczenie sali kinowej

Gmina Słupia (Jędrzejowska) ogłasza przetarg

 • Adres: 28-350 Słupia, Słupia
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3816024, 3816288 , fax. 0-41 3816005
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słupia (Jędrzejowska)
  Słupia 257
  28-350 Słupia, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3816024, 3816288, fax. 0-41 3816005
  REGON: 29101069400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.slupia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ze świetlicy na pomieszczenie sali kinowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowe zadanie planowanej inwestycji to poszerzenie zakresu usługi budynku. Obecnie budynek świetlicy w części parterowej został wyremontowany na potrzeby funkcjonowania klubu seniora wg odrębnego opracowania. Planowana inwestycja, której przedmiotem jest projekt, będzie dotyczyła adaptacji części pomieszczeń na piętrze na potrzeby niewielkiej sali kinowej na 23 osoby. W zakresie użytkowania, będzie wyświetlanie seansów filmowych dla dzieci i dorosłych w godzinach ustalonych przez zarządcę budynku. Na potrzeby kina zapewnia się istniejące ogólnodostępne toalety w części parterowej. Charakterystyczne parametry techniczne: POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 333,71 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 220,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,46m KUBATURA1 1380, 5 m3 DŁUGOŚĆ OBIEKTU 2126 m SZEROKOŚĆ OBIEKTU 1190 m Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku świetlicy i klubu seniora na salę kinową. W zakres prac wchodzą: • wydzielenie pomieszczenia na salę kinową na I piętrze. • Prace konstrukcyjne polegające na wykonaniu otworu w ścianie oddzielającej pomieszczenie 2.2. od 2.3 w celu powiększenie pomieszczenia 2.2. na salę kinową. • Przebudowa instalacji elektrycznych. • Budowa instalacji wentylacji mechanicznej. • Adaptacja sali pod salę kinową, wykończenie sali, lokalizacja siedzisk widowni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b SIWZ) 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach