Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odc. Drezdenko - Gorzów Wlkp.

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2020-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odc. Drezdenko - Gorzów Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: -branża drogowa -branża sanitarna -branża teletechniczna -budowa chodnika na odcinku w km 21+783,90 - 21+840,58 -budowa chodnika na odcinku w km 21+840,58 - 21+907,20 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a)nie podlega wykluczeniu; b)spełnia warunki udziału w postępowaniu 1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59ust.2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” (załącznik nr 1 do formularza oferty) pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami pkt.8.2 SIWZ. Dokument JEDZ należy dołączyć do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum(ZIP).1.3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ wypełnił jedynie sekcję ALFA w cz IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 2..Wraz z ofertą (ofertę stanowi wypełniony formularz oferty) Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu: 1)JEDZ, 2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów-zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) 3) wypełniony formularz cenowy, 4) pełnomocnictwo wniesione w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach