Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne

Urząd Gminy Jaraczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7473102 , fax. 062 7473102
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Jaraczewo
  ul. Jarocińska 1 1
  63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7473102, fax. 062 7473102
  REGON: 00053299000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Jaraczewo - Chwałkowo Kościelne. Początek robót w km 0+003 (skrzyżowanie z droga krajową nr 12), koniec robót km 2+189 (most na rzecze Obra). Zakres robót: - nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 10.947,20 m?, - długość 2 186 m, - szerokość jezdni wyniesie 5,00 m, - odwodnienie powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi na pobocza i do rowów trawiastych - odparowujących, - obustronne wyrównanie poboczy na szerokości 0,75 m warstwą ziemi roślinnej (humusu) gr. odpowiednio 5 i 13 cm z obsianiem mieszanką traw. Łączna ilość powierzchni zielonej wynosi 2.016,1 m?, - konstrukcja nawierzchni: 1)wyrównanie (podbudowa) warstwą wyrównawczą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości od 8 do 10 cm, 2)wyrównanie warstwą mieszanki mineralno - bitumicznej o grubości 2 cm, 3)ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ścieralnego o grubości 4 cm, - stan projektowany jezdni na poszerzeniach: 1)warstwa odsączająca o grubości 20 cm z piasku średnio ziarnistego, 2)warstwa podbudowy górnej i dolnej warstwą wyrównawczą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm, 3)ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ścieralnego o grubości 4 cm. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: - od km 0,003 do km 0,508: warstwa ścieralna gr. 4 cm - beton asfaltowy, warstwa wyrównawcza gr. 2 cm - mieszanka mineralno - bitumiczna, warstwa wyrównawcza gr. 8 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, istniejąca jezdnia o nawierzchni tłuczniowej.; - od km 0,508 do km 0,612 oraz od km 0,798 do km 2,172: 1)warstwa ścieralna gr. 4 cm - betonu asfaltowego, 2)warstwa wyrównawcza gr. 2 cm - mieszanka mineralno - bitumiczna, 3)warstwa wyrównawcza gr. 8 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne, 4)istniejąca jezdnia o nawierzchnia tłuczniowa. - od km 0,612 do km 0,798 oraz od km 2,172 do km 2,189: warstwa ścieralna gr. 4 cm - beton asfaltowy, warstwa wyrównawcza gr. 10 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, istniejąca jezdnia o nawierzchni brukowcowej; Projektowana konstrukcja jezdnia na poszerzeniach to: 1)warstwa ścieralna gr. 4 cm - beton asfaltowy, 2)warstwa wyrównawcza gr. 2 cm - mieszanka mineralno - bitumiczna, 3)warstwa podbudowy górnej i dolnej gr. 20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, 4)warstwa odsączająca gr. 20 cm z piasku średnio ziarnistego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452631206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 ustawy pzp Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 23.000 zł /słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100 /. 12.2. Wadium może być, zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy z dopiskiem: Wadium- Przebudowa i rozbudowa drogi Jaraczewo-Chwałkowo Kościelne. Wadium należy wpłacić na podany poniżej rachunek bankowy do dnia 05.10.2009 roku. Powyższy termin wniesienia wadium uważa się za zachowany, gdy kwota wadium znajdzie się w tym dniu do godz. 15.00 na podanym koncie Urzędu Gminy Jaraczewo.Konto do wpłacenia wadium: Bank Spółdzielczy w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ustawy pzp mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5)złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 6)spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy pzp wyklucza się: 1)wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania 2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 10)wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 24 a. Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu. Prezes Urzędu niezwłocznie po otrzymaniu odpisu orzeczenia dokonuje zmiany w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 5) złożyli więcej niż jedną ofertę. 6) O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni. 7) Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1)wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik 1, 2)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 - załącznik nr 2, 3)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych- załącznik nr 3 4)oświadczenie o akceptacji warunków umowy- załącznik nr 4 5)wykaz wykonanych robót, które są porównywalne z zakresem niniejszego zamówienia - załącznik nr 5 6) projekt umowy - załącznik nr 6, 7) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy- załącznik nr 7 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert UWAGA: Przedsiębiorcy spółki cywilnej załączają ponadto umowę spółki. UWAGA: Jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osobę- osoby ujawnioną-e w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. 2)Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających odpowiednio że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3)Aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1)informacja o pracach podobnych do przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, tj. od 01.01.2004- 31.12.2008, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał co najmniej 2 roboty porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia, czyli remontem,budową bądź przebudową dróg i ulic. Informacje te należy przedstawić w postaci załączonego wykazu prac ze wskazaniem zamawiających, lokalizacji, zakresu oraz terminów wykonania do każdej przedstawionej we wykazie pracy należy dołączyć dokument- referencje- potwierdzający ich należyte wykonanie. Nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac u Zamawiającego - załącznik 5 2)dokumenty stwierdzające fakt, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w tym udokumentowany wpis kierownika wpis kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów gospodarczych każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jaraczewo.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach