Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10 4515 R – ul. Mickiewicza w Leżajsku

Miasto Leżajsk ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2427333, , fax. 17 2427333
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Leżajsk
  Rynek 1
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 17 2427333, , fax. 17 2427333
  REGON: 69058170300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastolezajsk.pl/185/strona-startowa.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10 4515 R – ul. Mickiewicza w Leżajsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10 4515 R – ul. Mickiewicza w Leżajsku” stanowiących zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru 2018. Zamówienie składa się z dwóch części p.n.: Część 1 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli na skrzyżowanie typu rondo oraz przebudowa ul. Mickiewicza od drogi wojewódzkiej nr 875 ul. T. Michałka do potoku Jagoda. Część 2 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ul. M. C. Skłodowskiej oraz przebudowa ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. M. C. Skłodowskiej do ronda im. Lecha Kaczyńskiego. Uwarunkowania formalno-prawne: dla Części 1: - decyzja NR 2/2018/zrid z dnia 12 marca 2018 r. na zakres rozbudowy skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ulicy Św. Jana z Dukli na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową urządzeń infrastruktury technicznej, - zgłoszenie robót budowlanych na zakres przebudowy ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. T. Michałka do potoku Jagoda) z dnia 30.08.2018 (adnotacja na zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę o braku sprzeciwu Starosty Leżajskiego Nr AB.6743.362.2018 z dnia 12.09.2018). Zaświadczenie Starosty Leżajskiego z dnia 12.09.2018 r. nr AB.6743.262.2018 o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do "przebudowy drogi gminnej nr 10 4515R ul. Mickiewicza w Leżajsku"; dla Części 2: - decyzja NR 1/2018/zrid z dnia 6 marca 2018 r. na zakres rozbudowy skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ulicy M. C. Skłodowskiej w Leżajsku wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową urządzeń infrastruktury technicznej, - zgłoszenie robót budowlanych na zakres przebudowy ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. M. C. Skłodowskiej do ronda im. Lecha Kaczyńskiego z dnia 02.07.2018 r. (adnotacja na zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę o braku sprzeciwu Starosty Leżajskiego Nr AB.6743.285.2018 z dnia 26.07.2018 r.). Zakres robót: [Część 1] -Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli na skrzyżowanie typu rondo: - powierzchnia nawierzchni bitumicznej - 2 025,63 m2, - krawężniki drogowe 20x30x100 cm – 98,18 m, - krawężniki kamienne 25x30x100 cm – 125,60 m, - obrzeża betonowe 8x30 cm – 713,68 m, - chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm– 980,68 m2. Przyjęta technologia- Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli oraz ronda dla ruchu KR 4: - 4 cm - warstwa ścieralna AC 11 S, - 6 cm - warstwa wiążąca AC 16 W, - 10 cm - podbudowa zasadnicza AC 22 P, - 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, - 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 60 (100 Mpa,) - grunt podłoża (80 MPa). Konstrukcja nawierzchni ul. Wyspiańskiego dla ruchu KR 3: - 4 cm - warstwa ścieralna AC 11 S, - 6 cm - warstwa wiążąca AC 16 W, - 7 cm - podbudowa zasadnicza AC 22 P, - 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, - 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 60 (100 Mpa), - grunt podłoża (80 MPa). Konstrukcja nawierzchni pierścienia ronda: - 17 cm - kostka granitowa spoinowana zaprawą cementową, - 4 cm - zaprawa cementowa M5, - 20 cm -podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 30/37 zbrojonego przeciwskurczowo siatką, - 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 60 (100 Mpa), - grunt podłoża (80 MPa). Konstrukcja nawierzchni chodników: - 8 cm - kostka betonowa brukowa, - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 20 cm – podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem, Konstrukcja nawierzchni chodników: - 8 cm - kostka betonowa brukowa, - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 15 cm - podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem. Konstrukcja nawierzchni zjazdów: - 8 cm - kostka betonowa brukowa, - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie. Przebudowa ul. Mickiewicza od drogi wojewódzkiej nr 875 ul. T. Michałka do potoku Jagoda: - krawężniki drogowe 15x30x100 cm – 333,00 m, - obrzeża betonowe 8x30 cm – 104,00 m, - chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm– 705,00 m2, - chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm– 175,00 m2. Przyjęta technologia: - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 4 cm, - nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki brukowej beton. gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 4 cm, - krawężniki drogowe 15x30x100 cm, wystające na ławie betonowej z oporem. [Część 2] – Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ul. M. C. Skłodowskiej: - powierzchnia nawierzchni bitumicznej - 2811,92 m2, - krawężniki drogowe 20x30x100 cm – 527,30 m, - obrzeża betonowe 8x30 cm – 775,45 m, - chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm– 1967,91 m2. Przyjęta technologia - Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach ul. Mickiewicza dla ruchu KR 4: - 4 cm - warstwa ścieralna AC 11 S, - geokompozyt na połączeniu z istniejąca nawierzchnią, - 6 cm - warstwa wiążąca AC 16 W, - 10 cm - podbudowa zasadnicza AC 22 P, - 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, - 18 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (100 MPa), - 40 cm - ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20, - grunt podłoża (≥ 25 MPa). Konstrukcja nawierzchni chodników: - 8 cm - kostka betonowa brukowa, - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 15 cm - podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem, - 15 cm – warstwa mrozochronna z pospółki. Konstrukcja nawierzchni zjazdów: - 8 cm - kostka betonowa brukowa, - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 20 cm – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, - 15 cm – warstwa mrozochronna z pospółki. – Przebudowa ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. M. C. Skłodowskiej do ronda im. Lecha Kaczyńskiego: - krawężniki drogowe 20x30x100 cm – 897,80 m, - obrzeża betonowe 8x30 cm – 480,00 m, - chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm– 3580,85 m2. Przyjęta technologia- Konstrukcja nawierzchni chodników: - 8 cm - kostka betonowa brukowa, - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 15 cm – podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem, - 15 cm – warstwa mrozochronna z pospółki. Konstrukcja nawierzchni zjazdów: - 8 cm - kostka betonowa brukowa, - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 20 cm - podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem, - 15 cm – warstwa mrozochronna z pospółki. A. Szczegółowe zakresy oraz warunki wykonania robót określają dokumentacje projektowe zawierające projekty budowlane z oznaczeniem zakresu rzeczowego robót objętych przetargiem, opisy robót dołączone do zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i formularze cenowe zawierające przedmiary robót, stanowiące załączniki nr 2.1/2.2 do SIWZ. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w ramach zamawianych robót wymaga wykonania na podstawie umów o pracę czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22. ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm. ), tj.: czynności obsługi występujących w robotach maszyn, pojazdów czy sprzętu zmechanizowanego: walce, rozściełacze i samochody, itp., oraz czynności występujących na stanowisku robotnika budowlanego: czynności transportu oraz czynności pomocniczych i prac porządkowych. Zamawiający odstąpi od wymogu z ust. 6, jeżeli Wykonawca wykaże, że ww. czynności są wykonywane osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych podmioty biorące udział postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do ich przestrzegania. W szczególności Zamawiający będący operatorem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawców, czy podmiotów udostępniających zasoby - przekazuje im dotyczące informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Klauzula ta jest dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL: http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/wiadomosc/423268/klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_pods Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez ewentualnych Podwykonawców, czy przez podmioty udostępniające zasoby w przypadku powołania się na nie przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia będzie realizowany według harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę i przedstawionego do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W harmonogramie rzeczowo-finansowym należy uwzględnić wykonanie robót w 2019 roku w cenie dla części 1 – co najmniej 1 000 000,00 zł, dla części 2 – co najmniej 2 000 000,00 zł. Zamawiający wymaga przez cały okres realizacji zadania utrzymanie przejezdności dróg z dopuszczeniem ruchu wahadłowego. Zamawiający dopuszcza zamknięcie odcinków ulic na czas wykonywania robót związanych z budową ronda. Przygotowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, wraz z uzgodnieniami (w tym Zamawiającego) i uzyskaniem zatwierdzenia należy do obowiązku Wykonawcy robót. Wszelkie koszty będące wynikiem w/w uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca robót. Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie zobowiązany realizować bieżące i zimowe utrzymanie dróg (objętych zakresem przekazania placu budowy) w czasie realizacji zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem oprócz robót budowlanych także wszystkie niezbędne działania i roboty związane z wykonaniem tego zamówienia, zagospodarowanie placów budowy, zabezpieczenie terenu w okresie prowadzenia prac, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzeniem prac, zapewnienie warunków wymaganych przepisami BHP dotyczących placu budowy, zapewnienie bezpiecznego ruchu drogowego w czasie realizacji zamówienia, zapewnienia bezpiecznego dojazdu i dojścia do istniejących budynków i obiektów w okresie realizacji prac, sprowadzenie sprzętu, dowóz materiałów, działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów i materiałów z rozbiórki – przez przekazanie uprawnionemu do tego podmiotowi (z dostarczeniem Zamawiającemu kart przekazania odpadów), bądź odwóz odpadów na wskazane przez Zamawiającego miejsce. B. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Możliwość zastosowania urządzeń, materiałów równoważnych, o których mowa powyżej uzależniona będzie od zgodności dla elementów wraz z wymaganymi do spełnienia parametrami - określonymi w zgłoszeniu robót, w dokumentacji technicznej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych i złożone wraz z ofertą wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. Brak wskazania w tym załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w dokumentacji przetargowej. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. C. W przedmiocie zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i dla wszystkich użytkowników: w zakresie Części 1, 2 zamówienia – w szczególności poprzez obniżenie krawężników drogowych przy zejściach z przyległych chodników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na cały okres związania z ofertą w wysokości: Część 1 - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), Część 2 - 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto 53 2030 0045 1110 0000 0251 4070 w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna. Do oferty należy dołączyć dowód przelewu wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu przelewem powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). Wadium wnoszone w innej, dopuszczonej w ustawie formie, (poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku, oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jw., przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - sporządzone wg wzoru zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach