Przetargi.pl
Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją budynku ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie - etap II

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 992 041 , fax. 124 226 566
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Plac Matejki 13
  31-157 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 992 041, fax. 124 226 566
  REGON: 27578300000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją budynku ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją budynku ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie - etap II obejmuje roboty polegające na wymianie stropów, wymianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem z dachówki ceramicznej, dobudowa nowych ryzalitów, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej w budynku ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie. 2. Roboty będące przedmiotem zamówienia stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji objętej projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21– umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00”. 3. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na roboty budowlane objęte zamówieniem wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa – decyzja nr 358/6740.2/2018 z 29.03.2018 4. Zakres dokumentacji projektowej pn: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby Uczelni, kompleksu dawnej Szkoły Przemysłowej Żeńskiej: Przebudowa więźby dachowej poddasza i stropu III kondygnacji, dobudowa ryzalitów od strony podworca, przebudowa ścian poprzecznych III kondygn. Oraz infrastruktura techniczna instalacji wod.-kan., c.o. wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych, instalacji fotowoltaicznej, zagospodarowanie podwórka oraz częściowa termomodernizacja ścian na działce nr 193, 192, 195 i 194 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza, sporządzonej przez zespół pod kierunkiem arch. Krzysztofa Kiendry - Agencja Projektowa Architektury EKSPO s.c. z siedzibą: ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, obejmuje całość prac związanych z przebudową, remontem i termomodernizacją w budynku Akademii Sztuk Pięknych znajdującego się w Krakowie przy ul. Syrokomli 21. Niniejsze postępowanie stanowiące etap II, obejmuje tylko część robót objętych projektem. Szczegółowy zakres robót oraz ich sposób wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym przebudowy, rozbudowy i remontu budynku, STWiORB oraz przedmiarach robót, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Postępowanie niniejsze obejmuje następujące elementy: 1) Wyburzenia i rozbiórki: a) wyburzenia istniejących schodów zewnętrznych i podestów oraz stalowych zadaszeń na dziedzińcu, b) wyburzenie istniejącego bunkra podziemnego przy elewacji wschodniej od strony dziedzińca, c) częściowe wyburzenie ścian wewnętrznych (otwory) dla umożliwienia łączenia pomieszczeń ze względów technologicznych w grupy funkcjonalne, d) rozbiórkę istniejącego drewnianego (w partiach stalowo-drewnianego) stropu nad 3-cią kondygnacją e) rozbiórkę istniejącej więźby dachowej drewnianej wraz z pokryciem dachówką ceramiczną Marsylką wraz z rozbiórką wolnostojących kominów ceglanych f) demontaż okien od strony podwórka g) likwidację istniejących krat okiennych na parterze budynku głównego h) likwidację istniejących krat okiennych w piwnicy skrzydeł bocznych budynku głównego 2) Przebudowę i rozbudowę: a) dobudowa nowych ryzalitów w narożnikach wewnętrznych od strony podwórza, od poziomu piwnic do poziomu poddasza. Ryzality te będą mieścić docelowo węzły sanitarne, windy, pom. gospodarcze oraz szachty instalacyjne dla obsługi poszczególnych kondygnacji, b) wykonanie nowego stropu żelbetowego opartego na ramach stalowych nad 3-cią kondygnacją, c) wymiana więźby dachowej drewnianej na więźbę opartą na ramach stalowych wraz z zmianą geometrii dachu od strony podwórka, d) pokrycie dachu dachówką ceramiczną Marsylką (angoba) wraz z osadzeniem okien połaciowych doświetlających i oddymiających, e) wymiana wszystkich obróbek blacharskich w budynku głównym f) wzmocnienie ścian stężających poprzecznych oraz wewnętrznych z uwagi na poszerzenie otworów drzwiowych oraz przebieg przewodów wentylacyjnych, g) zabudowa duszy od strony działki nr 194 poprzez wykonanie ściany zewnętrznej i stropów na kondygnacjach I-III h) uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zamurowania otworów i) wykonanie nowej klatki schodowej z poziomu 3 piętra na poddasze, j) montaż odtworzonych okien drewnianych w elewacjach od podwórka wg uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków, k) przebudowę schodów zewnętrznych do podziemia w podwórzu (skrzydło lewe), l) ocieplenie budynku głównego części nadziemnej i podziemnej od strony podwórza i od strony sąsiadów (działki nr 192, 195 i 194) wraz z wykonaniem nowej elewacji w metodzie lekkiej-mokrej. Uwaga: - ocieplenie od strony działki 188 zostało wykonane w ramach prac termomodernizacyjnych wg odrębnego pozwolenia na budowę. - ocieplenie od strony działek 190 i 191 zostanie wykonane od wewnątrz budynku z uwagi na brak zgody sąsiada na wejście w teren. 7. Budynek przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie jest obiektem zabytkowym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie remontu elewacji frontowej, renowacji części stolarki okiennej i drzwiowej, oraz zachowania części posadzek. Wykonawca musi podjąć wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia ochrony i zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 7. Dane ogólne dotyczące budynku: Powierzchnia działki - 1 670,00 m2 Pow. zabudowy po przebudowie i rozbudowie - 1 130,65 m2 Podwórze wewnętrzne - 539,35 m2 Pow. użytkowa istniejąca - 3 655,70 m2 (bud. główny + oficyna) Pow. użytkowa po przebudowie i rozbudowie - 4 658,20 m2 (bud. główny + oficyna) Kubatura istniejąca - 20 458,70 m3 (bud.główny, oficyna, garaż) Kubatura po przebudowie i rozbudowie - 28 357,70 m3 (bud. główny + oficyna) Ilość kondygnacji - Budynek główny: 5+1 - Budynek oficyny: 3+1 Poziom zera budynku - ± 0,00 = 205,23 m n.p.m Poziom terenu - 203,40 m n.p.m Wysokość maksymalna (istniejąca) n.p.t. do kalenicy - 27,03 m = 230,43 m n.p.m Wysokość n.p.t. do ocieplenia ostatniej kondygnacji: - 23,68 m = 227,08 m n.p.m Kategoria zagrożenia pożarowego ludzi - ZLIII 8. Roboty objęte niniejszym postępowaniem będą wykonywane w nieczynnym budynku stanowiącym własność Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jednak w sąsiedztwie intensywnej zabudowy śródmiejskiej. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, iż prace uciążliwe dla mieszkańców należy wykonywać zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 9. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz warunki wykonywania robót uregulowane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 10. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, STWiORB lub zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązywać będzie najszerszy zakres robót objętych zamówieniem. W przypadku zauważenia, że zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej i STWiORB jest niepełny, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. W przypadku braku uwag Zamawiający uzna, że Wykonawca sprawdził i zweryfikował dostarczoną dokumentację i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Zamawiającego uznając dostarczoną dokumentację za prawidłową i wystarczającą podstawę realizacji zamówienia. 11.Zamawiający zaleca Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia dokonanie wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem zamówienia, podczas której Wykonawcy mogą dokonać stosownych oględzin i pomiarów m.in. celem sprawdzenia miejsca prac oraz warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawcy mają możliwość dokonania tych czynności podczas wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się na wniosek Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Do kontaktów w sprawie wizji lokalnej upoważniony jest mgr inż. arch. Dariusz Barszczewski - telefon: 604-717-030 w godz. 8.00-15.00. 12. Zamawiający nie będzie udzielał bezpośrednio żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia (również podczas wyznaczonego spotkania w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej) odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, bądź użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym, pod warunkiem że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia oraz będą zgodne pod względem: 1) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 2) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 3) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.), 4) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 5) standardów emisyjnych, 6) izolacyjności cieplnej Ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 14. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych a w szczególności będą wykonywali czynności związane z robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi poddasza i stropów, wymianą pokrycia dachowego, wykonaniem izolacji i elewacji w tym: cieśla, zbrojarz, monter konstrukcji metalowych, spawacz, blacharz, dekarz, murarz/tynkarz. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową/robotami wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 15. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, nie później niż w dniu przekazania frontu robót, Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w ust.15, na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 15, na podstawie umowy o pracę. 16.W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej w ust. 15, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę osób wykonujących ww. czynności, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących ww. czynności. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 17. Zatrudnienie osób ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 16, powinno trwać co najmniej do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub Wykonawcę (pełniącego rolę pracodawcy) przed zakończeniem realizacji robót objętych umową, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej wymagania SIWZ, na podstawie umowy o pracę. W przypadku zmiany zatrudnionych osób w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób. Szczegółowe wymagania i uprawnienia Zamawiającego, obowiązki Wykonawcy i kary umowne w zakresie, o którym mowa w ust.15 – 18 zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 18.Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy. 20.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i wskazać nazwy (firmy) podwykonawców. Informację o braku podstaw do ich wykluczenia wykonawca zamieszcza w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji, wówczas zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego działania jak za własne. 21.Wymagany termin gwarancji: 1) minimum 60 miesięcy na wykonanie konstrukcji dachu, stropów, robót budowanych i pokrycia dachowego 2) minimum 36 miesięcy na wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic i elewacji 3) minimum 36 miesięcy na wykonanie i montaż stolarki okiennej. Uwaga: Okresy udzielonej gwarancji winny zostać podane przez Wykonawcę w ofercie w „miesiącach”. Zaoferowany okres gwarancji wskazany w pkt 1), 2) i 3) będzie podlegał ocenie punktowej w ramach kryterium oceny ofert. Okres gwarancji zostanie określony w umowie odpowiednio do okresów gwarancji wynikających z oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 110). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank w Krakowie nr rachunku 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000, 4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego złożonego wraz z ofertą, z tym że nie może być on trwale wpięty, w związku z koniecznością jego zwrotu zgodnie z Pzp. 5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bądź poręczenie stanowiące formę wniesienia wadium, winny spełniać co najmniej następujące wymagania: 1) wskazywać nazwę zleceniodawcy (Wykonawca) 2) wskazywać beneficjenta gwarancji: (Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 3) określać kwotę gwarancji/poręczenia w PLN (zgodnie ustaloną w SIWZ kwotą wadium), 4) określać termin ważności gwarancji/poręczenia (obejmujący cały wskazany w SIWZ termin związania ofertą) 5) określać przedmiot gwarancji/poręczenia (wynikający z SIWZ), 6) z jej treści musi jednoznacznie wynikać musi bezwarunkowe, nie odwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 7) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania -w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3), stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3) Załącznik Nr 4 do SIWZ, dla każdego z podwykonawców odrębnie. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego wg załącznika nr 8 do SIWZ, 6. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według wzoru, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ wraz ze sporządzonym kosztorysem 7.Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika lub w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców (w tym wspólników spółki cywilnej) – składają oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - składają pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach