Przetargi.pl
Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
 • Data zamieszczenia: 2020-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
  Piotrkowska 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
  REGON: 36442956300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi, w zakres którego wchodzi: 3.1.1 remont boisk sportowych (boiska trawiastego i szutrowej bieżni lekkoatletycznej). W zakres remontu wchodzi wykonanie boiska z nawierzchni trawiastej z trawą naturalną wokół którego przewidziano bieżnię. Bieżnie z urządzeniami lekkoatletycznymi powinny być zgodne z przepisami IAAF oraz PZLA (nie dopuszcza się stosowania komponentów z recyklingu w żadnej warstwie nawierzchni syntetycznej oraz zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych w masie i powlekanych powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu). 3.1.1.1 Bieżnia lekkoatletyczna 3.1.1.1.1 Wokół boiska zaprojektowano bieżnię okrężną o długości 400 m z sześcioma torami okrężnymi i ośmioma torami prostymi do biegów sprinterskich o standardowym promieniu wirażu R=36,5m. Szerokość toru wynosi 1,22+-0,01m. Na całym obwodzie przewidziano strefę bezpieczną z nawierzchni syntetycznej identycznej jak cała bieżnia. 3.1.1.1.2 Bieżnia wraz ze wszystkimi urządzeniami lekkoatletycznymi, pasami bezpieczeństwa, rozgrzewkowa bieżnia wraz ze skocznią do skoku w dal wykonane będą z nawierzchni syntetycznej – pełny poliuretan „Full Pur” bezspoinowa, poliueratanowo-gumowa grubości min. 14 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Składająca się z 3 warstw z czego górna warstwa użytkowa o grubości min. 4 mm. 3.1.1.2 Konkurencje sportowe – należy wykonać: 3.1.1.2.1 Skocznie do skoku w dal i trójskoku – dwuścieżkową, dwutorową skocznię, długości 60m, szerokości 1,22m wraz z belką odbiciową, wokół zeskoczni wykonać łapacze piasku szerokości 50 cm. 3.1.1.2.2 Rzutnię do pchnięcia kulą – dwa stanowiska do rzutów kulą na płycie lekkoatletycznej oraz jedno stanowisko poza płytą przewidziane do rozgrzewki. Sektor rzutów długości 25m. Nawierzchnia koła do pchnięcia kulą wykonana z betonu z odwodnieniem. 3.1.1.2.3 Skocznię do skoku o tyczce – dwie dwukierunkowe skocznie z rozbiegiem długości 45m i 36,2m, szerokości 1,22m , zakończony skrzynką. 3.1.1.2.4 Rzutnie do rzutu oszczepem – dwie rzutnie do rzutu oszczepem, sektor rzutów długości 100m, długość rozbiegu rzutni 33,5m 3.1.1.2.5 Rzutnie do rzutu młotem i dyskiem - sektor rzutów długości 90m skierowany na nawierzchnie trawiastą, 3.1.1.2.6 Rów z wodą do biegu z przeszkodami długości 3,66m+-0,02m szerokości 3,66+-0,02m i głębokości od strony przeszkody 0,5m pod powierzchnią bieżni, 3.1.1.2.7 Zeskok do skoku wzwyż, 3.1.1.3 Elementy rozgrzewkowe: 3.1.1.3.1 Rozgrzewkowa bieżnia z zeskokiem do skoku w dal i trójskoku - długości 73,0m szerokości toru 1,22m, koloru fioletowego lub czerwonego. Bieżnia zakończona zeskokiem do skoku w dal i trójskoku długości 8,0m. 3.1.1.3.2 Rozgrzewkowa rzutnia do pchnięcia kulą, wymiary oraz szczegóły koła i progu rzutni identyczne jak dla rzutni na płycie lekkoatletycznej. Sektor rzutów wykonany z mączki ceglanej. 3.1.1.4 W ramach inwestycji przewidziano również do wykonania boisko z nawierzchni trawiastej z trawą naturalną o polu gry 63 x 100 m. Wysianie trawy należy wykonać na odpowiedniej podbudowie, należy również wykonać system drenażu i nawadnia boiska. W płycie boiska planowane jest wykonanie instalacji technicznej dla obsługi zawodów lekkoatletycznych. Za liniami bramkowymi zamontowane będą bramki do gry piłkę nożną, demontowane na czas zawodów lekkoatletycznych. Należy wykonać zadaszenie dla zawodników rezerwowych i sędziów. Poza bramkami boisko wyposażone będzie również w tuleje do bramek osadzane w fundamencie betonowym, maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach, siatki do bramek, chorągiewki narożne uchylne. 3.1.2 przebudowa, budowa i rozbudowa zewnętrznych instalacji: wodociągowej (nawadnianie boiska), kanalizacji deszczowej (odwodnienie boiska, bieżni, ciągów pieszych), budowa wewnętrznej linii energetycznej, oświetlenia na terenie, 3.1.3 rozbiórkę wiaty stalowej i czterech budynków gospodarczo-magazynowych zlokalizowanych na nieruchomości, 3.1.4 remont budynku magazynowego nr 5, 3.1.5 wycinka drzew i wykonanie nasadzeń kompensacyjnych wraz z niezbędnymi pracami pielęgnacyjnymi realizowanymi w ramach gwarancji przez okres 36 miesięcy po zakończeniu inwestycji, 3.1.6 ogrodzenie bieżni i obudowa urządzeń sterujących na obiekcie, 3.1.7 remont ogrodzenia obiektu, 3.1.8 dostawa mobilnej trybuny (zadaszonej na około 100 miejsc). 3.2 Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (stanowiącej Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia): 3.2.1 Remont boisk sportowych (boisko trawiaste i szutrowej bieżni lekkoatletycznej) na obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi (data opracowania: 11.2017, zgłoszenie robót w dniu 29.11.2017); 3.2.2 Remont boisk sportowych (boiska trawiastego i szutrowej bieżni lekkoatletycznej) oraz ciągów pieszych utwardzonych na terenie Rudzkiego Klubu Sportowego – Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt budowlany – branża elektryczna, Projekt budowlany – branża instalacyjna (data opracowania 11.2017, uzyskana Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.602.2019 z dnia 2019.07.09); 3.2.3 Projekt rozbiórki wiaty stalowej i 4 budynków gospodarczo-magazynowych na terenie obiektu sportowego (data opracowania 11.2017, uzyskana Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-III.528.2018 z 16.03.2018r.); 3.2.4 Projekt remontu budynku magazynowego nr 5 na terenie obiektu sportowego (data opracowania 11.2017, zgłoszenie robót w dniu 21.05.2020 r.) 3.2.5 Ekspertyza przyrodnicza i dendrologiczna oraz projekt nasadzeń zastępczych dla stadionu lekkoatletycznego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi (data opracowania 2019 r., uzyskana Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 24.03.2020 pismo znak: RŚI.7120.1.86.2020.KZ); 3.2.6 Remont ogrodzenia na obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi (data opracowania 11.2017); 3.2.7 Projekt ogrodzenia bieżni i obudowy urządzeń sterujących na obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi (data opracowania 11.2017); 3.2.8 Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzeki Ner w km 108+281, pochodzących z terenów stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Rudzkiej 37 w Łodzi, województwo łódzkie ( data opracowania 11.2017, uzyskano pozwolenie wodnoprawneDDS-OŚR-IV.6341.149.2017.PŁ z 10.05.2018); 3.2.9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 3.2.10 Przedmiary robót. [Udostępnione przedmiary maja charakter wyłącznie pomocniczy ułatwiający sporządzenie oferty. Wykonawca winien samodzielnie określić i wycenić zakres i rodzaj robót koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia, w oparciu o udostępnione opracowania projektowe.] 3.3 Celem projektu jest stworzenie centrum treningowego lekkiej atletyki, które będzie mogło funkcjonować przez cały rok, niezbędnego do uprawiania sportu wyczynowego i osiągania najwyższych światowych wyników. 3.4 Na terenie objętym inwestycją znajduje się hala lekkoatletyczna, która będzie funkcjonowała przez cały okres prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych dróg komunikacyjnych do hali oraz do zorganizowania zaplecza budowy i placu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. 3.5 Miejsce wykonania: Łódź, ul. Rudzka 37, Działka Nr Ewidencyjny 486/6, 488/3 Obręb G-40 3.6 Warunki gwarancji i rękojmi za wady: 3.6.1 na roboty budowlane – 60 miesięcy, 3.6.2 na dostawy – 24 miesiące, 3.6.3 na zieleń – 36 miesięcy; - liczone od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Zamawiający zgodnie z art. 76 ust. 3 Ustawy żąda od Wykonawców zaproszonych do udziału w licytacji elektronicznej wniesienia wadium: 9.1.1 w wysokości: 80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 9.1.2 wadium należy wnieść w terminie 4 dni od dnia przekazania zaproszeń do udziału w licytacji elektronicznej, do godziny 15:30. 9.1.2.1 Zamawiający w zaproszeniu do licytacji poinformuje o wyznaczonym terminie wniesienia wadium (z uwzględnieniem art. 14 ust. 2 ustawy). 9.1.2.2 Nie wniesienie wadium w ww. terminie lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy skutkowało będzie niedopuszczeniem do udziału w licytacji elektronicznej. 9.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 9.2.1 pieniądzu, 9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.2.3 gwarancjach bankowych, 9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 9.3 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: 9.3.1 wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 9.3.2 dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 9.3.3 wskazanie sumy gwarancyjnej, 9.3.4 określenie terminu ważności gwarancji, 9.3.5 z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy prowadzącego postępowanie w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013 podając w tytule przelewu nr referencyjny postępowania: ZIM-DZ.2620.25.2020. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 9.1.2 Instrukcji. 9.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.6 Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału w formie pisemnej. 9.7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.12 Instrukcji. 9.8 Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.9 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.7 Instrukcji, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.12.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.12.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.12.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1 Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 7.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Ogłoszenia); 7.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu: 7.1.2.1 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1.1. Instrukcji, oraz 7.1.2.2 składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 7.1.2.2.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.1.2.2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.1.2.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.1.2.2.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.1.3 Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 7.1.1. Instrukcji. 7.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 7.1.1. Instrukcji: 7.1.4.1 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia winien być złożony w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 7.1.4.2 Załącznik nr 5 do Ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.1.5 dowody potwierdzające, że roboty budowlane (wykazane w złożonym przez Wykonawcę Załączniku nr 4 do Ogłoszenia) zostały wykonane należycie, w szczególności że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są: 7.1.5.1 referencje, 7.1.5.2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 7.1.5.3 inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. Zgodnie z artykułem 26 ust. 2f Pzp Zamawiający wzywa do złożenia dowodów, o których mowa powyżej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.1.6 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 7.1.6.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zgodnie z artykułem 26 ust. 2f Pzp Zamawiający wzywa do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.1.6.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.1.6.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.1.6.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.1.7 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a – przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów - dokumentów wymienionych w pkt od 7.1.6 Instrukcji. 7.2 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.3 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwane dalej: rozporządzeniem), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7.4 Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia syntetyczna z pełnego poliuretanu spełnia wymagania określone przez zamawiającego: 7.4.1 Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny. 7.4.2 Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone w Opisie przedmiotu zamówienia parametry, 7.4.3 Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość określonych związków chemicznych, wydane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację. 7.4.4 Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014 potwierdzający niewyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia parametry. Nie dopuszcza się wyników badan z różnych raportów ani zbiorczych podsumowań wyników z różnych raportów. 7.4.5 Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium. 7.4.6 Kompletny raport z badań odporności na zamrażanie (mrozoodporność), wykonany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający określone wymagania. 7.4.7 Karta techniczna oraz potwierdzająca jej technologie wykonania. 7.4.8 Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. 7.4.9 Certyfikaty IAAF Class 1 dla co najmniej dwóch obiektów wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z żądaną grubością nawierzchni bieżni. 7.4.10 Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001, 7.4.11 Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię. - Ww. katalog jest katalogiem zamkniętym wymaganych dokumentów. Wymagań odmiennych od powyższych, a zawartych w treści dokumentacji składającej się na Opis przedmiotu zamówienia nie stosuje się. W szczególności zamawiający rezygnuje z wymogu określonego w pkt. 12 na stronie 18 dokumentu „PROJEKT WYKONAWCZY ARENA LEKKOATLETYCZNA” (zawartego w Załączniku nr 8 – OPZ) i nie wymaga złożenia próbki oferowanej nawierzchni. - Opisane powyżej wymagania dotyczące akredytacji oraz niezależności laboratoriów należy interpretować zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz.U. 2019 poz. 544).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach