Przetargi.pl
Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

POWIAT ŁOWICKI ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Stanisława Stanisławskiego 30
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 811 53 00
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT ŁOWICKI
  ul. Stanisława Stanisławskiego 30
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 46 811 53 00
  REGON: 750147768
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lowicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont izby przyjęć szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.1.1.1. Zakresem robót remontowych objęte są następujące istniejące pomieszczenia Izby przyjęć:- pomieszczenie numer 1.6 I piętro - Obserwacja o powierzchni 20,9 m², - pomieszczenie numer 1.7 I piętro - Obserwacja o powierzchni 23,4 m²,- pomieszczenie numer 1.8 I piętro - Korytarz o powierzchni 22,1 m², - pomieszczenie numer 1.9 I piętro - WC o powierzchni o powierzchni 1,3 m², - pomieszczenie numer 1.10 I piętro - Łazienka personelu o powierzchni 5,8 m²,- pomieszczenie numer 1.11 I piętro - Brudownik o powierzchni 1,1 m², - pomieszczenie numer 1.12 I piętro - Łazienka pacjentów o powierzchni 7,1 m², - pomieszczenie numer 1.13 I piętro - Obserwacja o powierzchni 22,5 m².1.1.2. W zakresie przebudowy i remontu izby przyjęć należy wydzielić i wykończyć „na gotowo” następujące pomieszczenia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wraz z uszczegółowieniem zakresu oraz STWiORB:- pomieszczenie numer 1.6 I piętro – Korytarz o powierzchni 22,41 m2,,- pomieszczenie numer 1.7 I piętro – Gabinet zabiegowy o powierzchni 21,03 m2,- pomieszczenie numer 1.8 I piętro – Gabinet lekarski o powierzchni 11,36 m2,- pomieszczenie numer 1.9 I piętro – Gabinet lekarski dziecięcy o powierzchni 11,27 m2,- pomieszczenie numer 1.10 I piętro – WC Pacjenci niepełnosprawni o powierzchni 7,40 m2,- pomieszczenie numer 1.11 I piętro – Magazyn bielizny o powierzchni 1,11 m2,- pomieszczenie numer 1.12 I piętro – Brudownik o powierzchni 1,63 m2,- pomieszczenie numer 1.13 I piętro – Dyżurka lekarska o powierzchni 8,00 m2,- pomieszczenie numer 1.14 I piętro – Łazienka lekarska o powierzchni 4,99 m2,- pomieszczenie numer 1.15 I piętro – Administracja o powierzchni 6,77 m2,- pomieszczenie numer 1.16 I piętro – Archiwum o powierzchni 7,80 m2.1.1.3. Roboty budowlane, jakie należy wykonać w związku z przebudową i remontem pomieszczeń izby przyjęć:1.1.3.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe:- demontaż sufitów podwieszonych;- rozbiórka ścian wewnętrznych;- poszerzanie i wyburzenie nowych otworów drzwiowych;- demontaż stolarki drzwiowej;- usunięcie terakoty i warstw podłogowych do stropu;- usunięcie glazury;- usunięcie opraw oświetleniowych;- usunięcie okładzin ściennych (glazura, listwy ochronne);- usuwanie wyposażenia sanitarnego;- demontaż wyposażenia meblowego;- demontaż grzejników;- usunięcie armatury sanitarnej;- skucie tynków;- demontaż instalacji elektrycznej;- demontaż instalacji gazów medycznych;- demontaż rolet okiennych.1.1.3.2. Roboty budowlane i wykończeniowe:- wykonanie nowych warstw podłogowych;- wykonanie nowych ścian działowych;- wykonanie nadproży w miejscach poszerzanych i nowych otworów;- wykonanie zamurowań otworów;- uzupełnienie i wyrównanie tynków wewnętrznych;- wykonanie zabudowy pionów c.o. i kanalizacji;- wykonanie okładzin ściennych w wc, łazience i brudowniku;- wykonanie fartucha ochronnego przy umywalkach i zlewie;- wykonanie posadzek z wykładzin PCV;- malowanie pomieszczeń;- montaż sufitów podwieszanych;- montaż stolarki drzwiowej;- montaż nakładek pcv na parapety wewnętrzne z zabudową grzejników.1.1.3.3. roboty instalacyjne:- montaż grzejników;- wymiana starych pionów instalacyjnych na nowe w pomieszczeniach objętych zakresem zamówienia;- montaż armatury sanitarnej z podłączeniem do pionów;- montaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej rozdzielni;- montaż opraw oświetleniowych;- montaż instalacji teletechnicznej i przyzywowej;- montaż instalacji gazów medycznych z podłączeniem do istniejących punktówzasilania;- montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.1.1.4. Zakres zamówienia obejmuje również elementy wyposażenia.1.2. Zakres dostaw wyrobów medycznych, które zostaną wbudowane, obejmuje: a) wykonanie instalacji gazów medycznych (1 kpl.),b) dostawę, montaż i podłączenie lampy zabiegowej sufitowej (1 szt.).2. Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów: Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych, które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w motywie 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu ww. dyrektywy. Zakres uzasadnia udzielenie go jednemu Wykonawcy. Przy tego typu robotach, obejmujących różne branże, nie ma możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za jeden plac budowy (przekazany byłby równolegle wielu Wykonawcom). Nie jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników budowy. Nie możliwe byłoby jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności OC (np. w razie jednoczesnego wykonywania robót przez wielu Wykonawców utrudnione byłoby ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody objęte polisą OC). Każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego. Opóźnienie jednego z Wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów inwestycji - zależnych od terminowego wykonania prac przez tegoż Wykonawcę. Wykonywanie poszczególnych elementów robót przez różnych Wykonawców uniemożliwiłoby ustalenie reguł odpowiedzialności gwaranta z tytułu gwarancji. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. W postępowaniu dopuszcza się również udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Ze względu na fakt, że roboty będą prowadzone w funkcjonującym szpitalu, uzasadnione jest, aby zminimalizować ilość podmiotów zaangażowanych w wykonywanie robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:2.1. co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku szpitala o wartości niemniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w którym kurs zostanie opublikowany.2.2. co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie instalacji gazów medycznych.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek:3.1. o którym mowa o którym mowa w pkt 2.1. zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku szpitala o wartości niemniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w którym kurs zostanie opublikowany.3.2. o którym mowa o którym mowa w pkt 2.2. zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie instalacji gazów medycznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach