Przetargi.pl
Przebudowa i remont drogi gminnej nr 005801F w m. Górczyna – etap 2. Remont od km. 0+312,20 do 0+570,00

Gmina Szlichtyngowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-407 Szlichtyngowa, Rynek 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 655492327 , fax. 655492341
 • Data zamieszczenia: 2023-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szlichtyngowa
  Rynek 1
  67-407 Szlichtyngowa, woj. lubuskie
  tel. 655492327, fax. 655492341
  REGON: 411050801
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szlichtyngowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont drogi gminnej nr 005801F w m. Górczyna – etap 2. Remont od km. 0+312,20 do 0+570,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach inwestycji planuje się wykonanie remontu istniejącej drogi gminnej nr 005801F. Obecnie odcinek drogi nr 005801F prowadzący przez przysiółek Puszcza ma jezdnię szerokości 3,5 m w bardzo złym stanie technicznym, widoczne są wyboje uszkodzenia nawierzchni, zastoiska z wodą, pobocza szer. 0,5m są przerośnięte trawą. Remont drogi gminnej nr 005801F od km 0+312,20 do km 0+570,00 polegać będzie na wyremontowaniu jezdni, wymianie podbudowy, zjazdów, odtworzeniu terenów zielonych, poboczy. Szerokość jezdni po remoncie wynosić będzie 3,50 m. Prace remontowe obejmować będą wymianę konstrukcji jezdni i wykonanie nowej: warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 15 cm; podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm; następnie wykonane zostaną warstwy kolejno: warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm i warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm wraz z dwukrotnym skropieniem nawierzchni asfaltem międzywarstwowo. Przy jezdni, po obu stronach wykonane zostaną pobocza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5) gr. 15 cm. Niweleta podłużna przebudowanej jezdni zostanie dostosowana do istniejącej, natomiast przekrój poprzeczny zmienny daszkowy i jednostronny. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo, za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych w pobocza. Zjazdy wykonane zostaną w konstrukcji warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 15 cm. Podbudowę zasadniczą należy wykonać z kruszywa łamanego naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 (C 90/3) stabilizowanego mechanicznie na grubość 15 cm. Na zjazdach należy wykonać również podsypkę z miału kamiennego gr. 4cm,a następnie kostkę betonową gr. 8 cm. Zjazdy obramowane zostaną krawężnikiem wtopionym 15x22 cm i obrzeżem gr. 8 cm. W ramach zadania przewidziane są również roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania stałej organizacji ruchu poprzez wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego, montaż progu zwalniającego płytowego U16a oraz lustra drogowego, zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Natomiast na czas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, zatwierdzenia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 6 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa tego warunku;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa tego warunku3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który:a) wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. co najmniej 1 zamówienia polegającego na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie dróg o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. Aby spełnić ten wymóg, prace, na które Oferent powołuje się, muszą być ukończone w całości.b) wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia tj.kierownikiem budowy– co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-12-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach