Przetargi.pl
Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 1128D i 1136D

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 59-170 Przemków, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Fabryczna 16
  59-170 Przemków, woj. dolnośląskie
  tel. -
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 1128D i 1136D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych nr 1128D (na odcinku od km 0+000 do km 0+160,0) i 1136D (na odcinku od km 0+000 do km 0+272) w miejscowości Świnino, w zakresie przebudowy dwóch skrzyżowań [dróg powiatowych nr 1128D i nr 1136D oraz drogi powiatowej 1136D z drogą gminną], poszerzenia jezdni do szerokości 6 m obu dróg powiatowych na całej długości, wykonania nowej nawierzchni oraz wysepek kanalizujących ruch o wymaganych obecnie parametrach, przebudowę gruntowych zjazdów i dojść do posesji na wykonane z kostki brukowej, budowę chodników i poboczy gruntowych, ulepszonych kruszywem, wykonanie dwóch, nowych, równoległych zatok autobusowych, z peronami, przebudowa odwodnienia dróg poprzez miejscowe zarurowanie rowów, wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików odprowadzających wody opadowe do rowów przydrożnych, odtworzenie i wyprofilowania rowów przydrożnych, budowę oświetlenia ulicznego. Teren objęty robotami: działki o nr ewidencyjnych nr 184, 186, 153/13, obręb 0003 Duża Wólka, jednostka ewidencyjna 021603_2 Grębocice. Podstawa wykonania robót budowlanych: 1) Zaświadczenie nr GG.6743.8.2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na przebudowie dróg powiatowych nr 1128D i 1136D w miejscowości Świnino i nie wnoszenia sprzeciwy do wykonania robót budowlanych (branża drogowa) wraz z dokumentacja techniczna; 2) Zaświadczenie nr 992.2017 (GG.6743.471.2017) z dnia 14.02.2018 r. w sprawie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Świnino i nie wnoszenia sprzeciwy do wykonania robót budowlanych wraz z projektem budowlanym; CZĘŚĆ II: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1128D (na odcinku od km 0+910 do km 1+420) w miejscowości Duża Wólka, w zakresie, poszerzenia jezdni do szerokości 6 m na całej długości, wykonania nowej nawierzchni, przebudowę gruntowych zjazdów i dojść do posesji na wykonane z kostki brukowej, budowę chodników i poboczy gruntowych, ulepszonych kruszywem, wykonanie dwóch, nowych zatok autobusowych, z peronami, przebudowa odwodnienia dróg poprzez miejscowe zarurowanie rowu, umocnienie skarp istniejącego rowu, przebudowę istniejącego przepustu, przebudowę oświetlenia ulicznego. Teren objęty robotami: działka o nr ewidencyjnych nr 125/1, obręb 0003 Duża Wólka, jednostka ewidencyjna 021603_2 Grębocice. Podstawa wykonania robót budowlanych: 1) Zaświadczenie nr GG.6743.7.2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1128D w miejscowości Duża Wólka i nie wnoszenia sprzeciwy do wykonania robót budowlanych (branża drogowa) wraz z dokumentacja techniczna; 2) Zaświadczenie nr 921.2017 (GG.6743.468.2017) z dnia 14.02.2018 r. w sprawie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1128D w miejscowości Duża Wólka i nie wnoszenia sprzeciwy do wykonania robót budowlanych wraz z projektem budowlanym; CZĘŚĆ III: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1128D na odcinku od miejscowości Świnino do miejscowości Duża Wólka (od km 0 + 160 do km 0 + 910), w zakresie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie nierówności, profilowanie masą mineralna większych nierówności, ułożenie warstwy ścieralnej, uzupełnienie poboczy mieszanką mineralna z dodatkowym miałowaniem. Teren objęty robotami: działka o nr ewidencyjnych nr 125/1, 184 obręb 0003 Duża Wólka, jednostka ewidencyjna 021603_2 Grębocice. Podstawa wykonania robót budowlanych: 1) Zaświadczenie nr DG.AB.6743.38.2019 z dnia 12.03.2019 r. w sprawie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na remoncie drogi powiatowej nr 1128D na odcinku od 0+160 km do 0+910 km, zlokalizowanej między miejscowościami Duża Wólka - Świnino i nie wnoszenia sprzeciwy do wykonania robót budowlanych; W zakresie część I i II przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa: mgr inż. Pawła Drazny, właściciela firmy DRA-BUD Inwestycje Paweł Drazny, z/s ul. Wrocławska 183/4, 59-220 Legnica Szczegółowe określenie przedmiot zamówienia określony został przedstawione w Załączniku nr 8 – Dokumentacja techniczna, zawierająca: projekty budowlane – oświetlenie drogowe, dokumentacje techniczne do zgłoszenia - branża drogowa, projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu oraz w zakresie części III opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wniesienie wadium w wysokości: dla CZĘŚCI I – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), dla CZĘŚCI II – 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), dla CZĘŚCI II – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. pkt 1 ppkt. b niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków z udziału w postępowaniu, wykonawca zamieszcza stosowne informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IV. pkt 1 ppkt. b niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika - Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach