Przetargi.pl
„Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Dragacz o łącznej długości 1272 m z podziałem na 2 części”: Części I: Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale - II etap”. Część II: Zadanie pn.: „Remont dróg gminnych w miejscowości Górna Grupa w ciągu ulicy Klasztornej (od drogi krajowej nr 91 do Klasztoru oraz łącznika na skarpie łączącego ul. Klasztorną z ul. Pod Stokami) dł. 0,567 km”.

Wójt Gminy Dragacz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-134 Dragacz, Dragacz
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 332 49 69 , fax. 52 332 49 74
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Dragacz
  Dragacz
  86-134 Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 332 49 69, fax. 52 332 49 74
  REGON: 53437400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Dragacz o łącznej długości 1272 m z podziałem na 2 części”: Części I: Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale - II etap”. Część II: Zadanie pn.: „Remont dróg gminnych w miejscowości Górna Grupa w ciągu ulicy Klasztornej (od drogi krajowej nr 91 do Klasztoru oraz łącznika na skarpie łączącego ul. Klasztorną z ul. Pod Stokami) dł. 0,567 km”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Dragacz o łącznej długości 1272 m z podziałem na 2 części”: Część I: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale – II etap”. 1) Zakres zamówienia obejmuje m.in.: a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, b) roboty ziemne i rozbiórkowe, c) karczowanie pni i wycinka krzewów, d) regulacja pionowa 15 studzienek (włazy kanalizacyjne, zasuwy wodociągowe, hydranty) do poziomu nawierzchni, e) zamocowanie rur osłonowych na kable tele-ele i elektroenergetyczne dwudzielne arot, f) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, g) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0-31,5 mm, h) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego, i) ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, j) ustawienie krawężników betonowych najazdowych na zjazdach o wym. 22x15 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, k) wykonanie ścieku trójkątnego prefabrykowanego, l) ułożenie geosiatki do nawierzchni asfaltowych 100/100kN wstępnie nasączona asfaltem, ł) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego składającej się z: - warstwy wiążącej z beton asfaltowy AC 16S o gr. 4 cm po zagęszczeniu, - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm po zagęszczeniu, m) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm kolor czerwony (zjazdy do posesji mieszkalnych), n) nawierzchnia z kruszywa łamanego KŁSM 0-31,5 mm (zjazdy do pól), o) wykonanie nasypów, profilowanie, odtworzenie rowów, humusowanie i obsianie, p) montaż znaków pionowych, r) bariery drogowe stalowe, s) prefabrykowane progi zwalniające t) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 2) Podstawowe parametry odcinka drogi: a) klasa techniczna drogi: D, b) szerokość jezdni: 4,50 m, c) szerokość pobocza: 2 x 0,75 m, d) długość odcinka: około 0,655 km. (km 0+779 – km 1+433,57) plus odcinek polaczenia z drogą wojewódzką nr 207 – 50,43 m). 3) Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego o powierzchni 300 m2. Lokalizacja odcinka próbnego do 2 km od placu budowy. W ramach odcinka próbnego należy wykonać warstwę wiążącą gr. 4 cm oraz warstwę ścieralną 4 cm. Przed ułożeniem warstw bitumicznych należy przeprofilować i dogęścić istniejące podłoże z kruszywa łamanego. Część II: „Remont dróg gminnych w miejscowości Górna Grupa w ciągu ulicy Klasztornej (od drogi krajowej nr 91 do Klasztoru oraz łącznika na skarpie łączącego ul. Klasztorną z ul. Pod Stokami) dł. 0,567 km”. 1) Zakres zamówienia obejmuje m.in.: a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, b) roboty ziemne i rozbiórkowe, c) wymiana 6 studni kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, d) demontaż istniejącego kanału deszczowego oraz ułożenie nowego kanału z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 315mm, e) regulacja pionową 15 studzienek (włazy) do poziomu nawierzchni projektowanej drogi, f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0-31,5 mm (zjazdy), f) frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, g) regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin – warstwa zbrojąca, h) ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego składającej się z: - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 3 cm, - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4 cm, j) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego (zjazdy), k) ułożenie opornika betonowego o wym. 12x25 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem (zjazd), l) nawierzchnia z kruszywa łamanego KŁSM 0-31,5 mm gr. 15 cm (pobocza), ł) profilowanie skarp, muld trawiastych, odtworzenie rowów, humusowanie i obsianie, m) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 2) Podstawowe parametry odcinka drogi: a) klasa techniczna drogi: D, b) szerokość jezdni: 4,50 m, c) szerokość pobocza: 2 x 0,75 m, d) długość odcinka: około 0,567 km 3) Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego, 3. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. 1) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów czy urządzeń zaproponowanych w całej dokumentacji projektowej wraz z STWiORB. 2) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych). 3) Dopuszcza się równoważne urządzenia i materiały pod warunkiem, że : a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w całej dokumentacji projektowej wraz z STWiORB, b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w całej dokumentacji projektowej wraz z STWiORB. 4) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia i materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń i materiałów potwierdzające ich równoważność w stosunku do zaproponowanych w projekcie. 5) W przypadku zamontowania przez Wykonawcę urządzeń i zastosowania materiałów, które nie będą spełniać w/w wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem lub rozbiórką, na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia t.j. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych. Warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 1) Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 2) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3) Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość do co sposobu zatrudniania osób wykonujących czynności określone powyżej. Powyższe obowiązuje również w przypadku wykonania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia zostały określone w: Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa(z przedmiarem robót załączonym pomocniczo, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlanym osobno dla każdej z dwóch części).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach