Przetargi.pl
Przebudowa i remont części pomieszczeń kondygnacji parteru w bud. nr 15 dla potrzeb Centrum Symulacji Endoskopowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
  ul. Marymoncka 99/103
  01-813 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000289093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cmkp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont części pomieszczeń kondygnacji parteru w bud. nr 15 dla potrzeb Centrum Symulacji Endoskopowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa i remont części pomieszczeń kondygnacji parteru w bud. nr 15 dla potrzeb Centrum Symulacji Endoskopowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w SWZ w rozdziale II podrozdziale 12.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie:1. zdolności technicznejjeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub remoncie, w rozumieniu Prawa budowlanego, budynku lub pomieszczeń użyteczności publicznej, przy czym wartość tej roboty wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).2. zdolności zawodowejjeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. osobami, które będą pełnić następujące funkcje:a. kierownik budowy/kierownik robót, posiadający:• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i uprawnienia te posiada co najmniej 5 lat, pod warunkiem braku zawieszenia w tym okresie prawa do wykonywania zawodu, a jeśli do takiego zawieszenia doszło, to suma okresów wykonywania zawodu (z wyłączeniem zawieszeń) musi wynosić do najmniej 5 lat.b. kierownik robót sanitarnych, posiadający:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i uprawnienia te posiada co najmniej 3 lata, pod warunkiem braku zawieszenia w tym okresie prawa do wykonywania zawodu, a jeśli do takiego zawieszenia doszło, to suma okresów wykonywania zawodu (z wyłączeniem zawieszeń) musi wynosić do najmniej 3 lat.c. kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i uprawnienia te posiada co najmniej 3 lata, pod warunkiem braku zawieszenia w tym okresie prawa do wykonywania zawodu, a jeśli do takiego zawieszenia doszło, to suma okresów wykonywania zawodu (z wyłączeniem zawieszeń) musi wynosić do najmniej 3 lat,d. kierownik robót telekomunikacyjnych, posiadający:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i uprawnienia te posiada co najmniej 3 lata, pod warunkiem braku zawieszenia w tym okresie prawa do wykonywania zawodu, a jeśli do takiego zawieszenia doszło, to suma okresów wykonywania zawodu (z wyłączeniem zawieszeń) musi wynosić do najmniej 3 lat.W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:• uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub,• uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub,• uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach