Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie

Gmina Bukowno - Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6 261 830, , fax. 32 6 261 844
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bukowno - Urząd Miejski
  ul. Kolejowa 16
  32-332 Bukowno, woj. małopolskie
  tel. 32 6 261 830, , fax. 32 6 261 844
  REGON: 27625748100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umbukowno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie w obszarze rewitalizacji pomiędzy ulicami Zwycięstwa, Wyzwolenia, Wojska Polskiego i Nową obejmująca wykonanie na tym obszarze Miasta następujących prac: 1.1. Nasadzenia zieleni w postaci roślin wskazanych według nazw gatunkowych, ilości oraz miejsc ich lokalizacji zgodnie z załącznikiem 3 do SIWZ, drzewa do posadzenia min. 2 m wysokości, 14-16cm obwód pnia, krzewy i byliny dwuletnie, 1.2. Założenia trawników na pow. 38 923m2, 1.3. W miejscach nasadzeń ułożenia obrzeży ekobord, wykonania podłoża pod rośliny z włókniny, wysypania korą drzewną, 1.4. Montażu 25 szt. ławek parkowych z podłokietnikiem i oparciem (parametry minimum: dł. 180cm, deskowanie o gr. 4 i szer. 8cm, wysokość 71cm, szer. siedziska 42cm, szerokość całej ławki 57cm, drewno liściaste, lakierowane), proponowane miejsca posadowienia w zał. nr 3 do SIWZ, 1.5. Wykonania utwardzenia podłoża pod ławkami z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony, układanej na podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, utwardzenia winny być wykonane w taki sposób, aby osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim znajdowała się w jednej linii z ławkami, 1.6. Wymiana elementów placu zabaw wraz z ogrodzeniem i nawierzchnią bezpieczną, Wykonawca powinien dobrać parametry nawierzchni odpowiednio/optymalnie do wysokości swobodnego upadku dla poszczególnych urządzeń montowanych na placu zabaw, wykaz elementów do montażu wg. załącznika nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły wniesienia wadium określa siwz.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach