Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski

GMINA STAWISKI ogłasza przetarg

 • Adres: 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 278 55 11 , fax. 86 278 55 33
 • Data zamieszczenia: 2022-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA STAWISKI
  Plac Wolności 13/15
  18-520 Stawiski, woj. podlaskie
  tel. 86 278 55 11, fax. 86 278 55 33
  REGON: 450669884
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji polegającej na przebudowie drogi w ramach Zadania Nr 1 – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104526B Chmielewo – Barzykowo wraz z infrastrukturą techniczną”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zezwoleń powyższej rozbudowy/przebudowy m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddaniem do użytkowania czy decyzji ZRiD (jeśli jest wymagana). 3. Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj-wybuduj” na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno-Użytkowych (Załącznik nr 8 do SWZ). PFU w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz środowiskowej, jak i również wszelkie prace, budowlano – montażowe dotyczące robót opisanych w niniejszym opracowaniu. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie każdego zadania w następujących etapach: I etap: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego (jeśli jest wymagana), uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót dla zadania inwestycyjnego. II etap – zakres prac obejmuje: wykonanie robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Programy Funkcjonalno-Użytkowe (wraz z załącznikami) stanowiące Załącznik Nr 8 do SWZ, które są dokumentami nadrzędnymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W ramach wykonywanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawę i montaż niezbędnych elementów instalacji oraz zagospodarowania terenu opisanych szczegółowo w Załączniku Nr 8 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji polegającej na przebudowie drogi w ramach Zadania Nr 1 – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104526B Chmielewo – Barzykowo wraz z infrastrukturą techniczną”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zezwoleń powyższej rozbudowy/przebudowy m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddaniem do użytkowania czy decyzji ZRiD (jeśli jest wymagana). 3. Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj-wybuduj” na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno-Użytkowych (Załącznik nr 8 do SWZ). PFU w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz środowiskowej, jak i również wszelkie prace, budowlano – montażowe dotyczące robót opisanych w niniejszym opracowaniu. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie każdego zadania w następujących etapach: I etap: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego (jeśli jest wymagana), uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót dla zadania inwestycyjnego. II etap – zakres prac obejmuje: wykonanie robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Programy Funkcjonalno-Użytkowe (wraz z załącznikami) stanowiące Załącznik Nr 8 do SWZ, które są dokumentami nadrzędnymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W ramach wykonywanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawę i montaż niezbędnych elementów instalacji oraz zagospodarowania terenu opisanych szczegółowo w Załączniku Nr 8 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji polegającej na przebudowie drogi w ramach Zadania Nr 1 – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104526B Chmielewo – Barzykowo wraz z infrastrukturą techniczną”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zezwoleń powyższej rozbudowy/przebudowy m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddaniem do użytkowania czy decyzji ZRiD (jeśli jest wymagana). 3. Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj-wybuduj” na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno-Użytkowych (Załącznik nr 8 do SWZ). PFU w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz środowiskowej, jak i również wszelkie prace, budowlano – montażowe dotyczące robót opisanych w niniejszym opracowaniu. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie każdego zadania w następujących etapach: I etap: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego (jeśli jest wymagana), uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót dla zadania inwestycyjnego. II etap – zakres prac obejmuje: wykonanie robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Programy Funkcjonalno-Użytkowe (wraz z załącznikami) stanowiące Załącznik Nr 8 do SWZ, które są dokumentami nadrzędnymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W ramach wykonywanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawę i montaż niezbędnych elementów instalacji oraz zagospodarowania terenu opisanych szczegółowo w Załączniku Nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:1) 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych) – w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na zadanie Nr 1,2) 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych) – w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na zadanie Nr 2,3) 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych) – w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na zadanie Nr 3,2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Hexa Banku Spółdzielczym w Piątnicy O/Stawiski numer: 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 z adnotacją „Wadium – SGiT.271.1.8.2022 – Zadanie Nr … (należy podać Nr zadania, o które ubiega się Wykonawca). Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.10. Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ust. 1-5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2.000.000,00 złotych oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 złotych.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:1) Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: dwa miliony złotych) każda.2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie:a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowaniaw specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających się o Zadanie nr 1, 2 i 3;b) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowaniaw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających się o Zadanie nr 2;d) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowaniaw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających się o Zadanie nr 2;e) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających się o Zadanie nr 1, 2 i 3;f) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających się o Zadanie nr 2;h) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane – dotyczy Wykonawców ubiegających się o Zadanie nr 2.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach