Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Stare Baraki dz. nr ewid. 446 i Zdziechowice Pierwsze dz. nr ewid. 1731

Gmina Zaklików ogłasza przetarg

 • Adres: 37-470 Zaklików, ul. Zachodnia
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 738 476 , fax. 158 738 324
 • Data zamieszczenia: 2020-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zaklików
  ul. Zachodnia 15
  37-470 Zaklików, woj. podkarpackie
  tel. 158 738 476, fax. 158 738 324
  REGON: 83040913000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaklikow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Stare Baraki dz. nr ewid. 446 i Zdziechowice Pierwsze dz. nr ewid. 1731
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Stare baraki dz. nr ewid. 446 i Zdziechowice Pierwsze dz. nr ewid. 1731 i składa się z następujących zadań: 1.1. Zadanie nr 1: Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stare Baraki od km 0 + 690 do km 0 + 952 na dz. nr ewid. 446 w zakresie obejmującym w szczególności: a) Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – wytyczenie granic drogi w terenie b) Podbudowy - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna c) nawierzchnie - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej d) Roboty wykończeniowe - Wykonanie poboczy z mieszanki niesortowanej 0/31,5 wraz z wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków 1.2. Zadanie 2: Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zdziechowice Pierwsze od km 0+013 do km 0 + 275 na dz. nr ewid. 1731 w zakresie obejmującym w szczególności: a) Roboty przygotowawcze, pomiarowe - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – wytyczenie granic oraz drogi w terenie b) Podbudowy - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 c) Nawierzchnie - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, d) Oznakowanie, roboty wykończeniowe i inne - oznakowanie pionowe – ustawienie słupków z rur stalowych fi 50 i przymocowanie do gotowych słupków znaków z folii odblaskowej II generacji, - wykonanie poboczy z mieszanki niesortowanej 0/31,5 wraz z wyprofilowaniem istniejącego gruntu, zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy do wymaganych spadków 2. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 4 dokumentacja techniczna i 4a – przedmiary robót. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, do podanych w SIWZ, a wszelkie produkty określone w dokumentacji technicznej pochodzące od konkretnych producentów są opisane parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, rozwiązania równoważne opisywane w wymienionych normach i instrukcjach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne” 5. Ciężar udowodnienia że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, która jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie równoważności przyjętych rozwiązań (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy) 6. W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1 Pieniądzu; 3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 Gwarancjach bankowych; 3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zaklikowie konto BSZK w Kraśniku o/Zaklików 07 8717 1093 2012 1200 0101 0006. Wymaga się, aby w tytule przelewu wpisane zostało jednoznacznie, że wadium dotyczy przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Stare Baraki dz. nr ewid. 446 i Zdziechowice Pierwsze dz. nr ewid. 1731 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty. 6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi zawierać klauzulę zobowiązującą do zapłaty nieodwołalnie i bezwarunkowo na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w przypadkach określonych w ust. 12 i 13 niniejszego rozdziału. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 (załączniki nr 1 i nr 6 do SIWZ), złożył następujące dokumenty: 1.1 Formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ 1.2 Dokument potwierdzający wniesienie wadium 1.3 Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów robót 1.4 Deklaracja podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem, w jakiej części udostępni swoje zasoby – załącznik nr 7 do SIWZ (w przypadku konieczności) 1.5 Dokument pełnomocnictwa (w przypadku konieczności)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach