Przetargi.pl
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Budowa dróg publicznych gminnych 4 KDL i 3 KDL – opracowanie dokumentacji

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Budowa dróg publicznych gminnych 4 KDL i 3 KDL – opracowanie dokumentacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spełniającego wszystkie wymogi wynikające z polskiego prawa obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie formy jak i wymaganej procedury ustalonej w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych ) na budowę dróg publicznych gminnych 4 KDL na odcinku od 3 KDD do 20 KDD i 3 KDL do terenu w rejonie ul. Stawowej i Chmielowickiej dla zadania pn.: „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Budowa dróg publicznych gminnych 4 KDL i 3 KDL – opracowanie dokumentacji". 1.1. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: a. ul. Stawowa - droga gminna nr 103648 O - jedna jezdnia, nawierzchnia z betonu asfaltowego, - brak kanalizacji deszczowej, - brak chodnika, - oświetlenie jednostronne – własność Miasta Opole. b. ul. Barona - droga gminna nr 103649 O - jedna jezdnia, nawierzchnia z destruktu asfaltowego, - brak kanalizacji deszczowej, - brak chodnika, - brak oświetlenia. c. przedłużenie ul. Chmielowickiej (projekt w realizacji) - droga gminna nr 103651 O - planowana jedna jezdnia szer. 6m z miejscami postojowymi, nawierzchnia z betonu asfaltowego z kanalizacją deszczową i oświetleniem d. teren inwestycji budowy dróg objęty mpzp: - Uchwała nr XXXIII/343/08 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wójtowej Wsi w Opolu 1.2. Wytyczne dla Wykonawcy – projektu budowy dróg publicznych 4 KDL i 3 KDL 1) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: - budowę drogi gminnej o długości ok. 610m (4 KD-L) klasy L o przekroju 1 x 2 i szerokości 6,0 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Barona 3-KDD do drogi 20 KDD w lokalizacjach i zgodnie z wytycznymi wskazanymi w mpzp - z krawężnikami i obustronnymi jednokierunkowymi ciągami pieszo-rowerowymi, z odwodnieniem drogi (odprowadzenie wody poprzez projektowane wpusty uliczne z wylotem przykanalika do projektowanego rowu przydrożnego) wraz z budową nowego przepustu*, - połączenie planowanej drogi z realizowanym projektem pn.: Budowa nowego odcinka drogi oznaczonej jako 20 KDD, 3 KDW i częściowo 4KDL w m. Opole, w związku z inwestycją pn.:,,Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu ul. Chmielowicka na działkach 157/2, 157/3, 157/4, 157/5 ark. 39 obręb Szczepanowice, projekt do wglądu w siedzibie MZD w Opolu, - budowę odcinka drogi gminnej o długości ok. 140m (3 KDL) klasy L o przekroju 1 x 2 i szerokości 6 m z krawężnikami, z dopuszczeniem lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego z odwodnieniem drogi (kanalizacja deszczowa lub rowy przydrożne) od skrzyżowania z planowaną drogą 4 KDL do włączenia z ul. Stawową w lokalizacjach i zgodnie z wytycznymi wskazanymi w mpzp, - konstrukcję dróg dostosować do kategorii ruchu KR2, - lokalizację skrzyżowań wyniesionych na projektowanej drodze 4 KDL na skrzyżowaniu z ul. Barona(3 KDD) i z planowanymi drogami 3KDL, 14 KDD i 15 KDD, - podział działek w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji (w założeniach przyjęto 4 działki), - budowę oświetlenia ulicznego energooszczędnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany procedury z przygotowania wniosku o wydanie decyzji ZRID na przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w przypadku podziału działek przez ich właścicieli i przekazanie części działek przeznaczonych pod planowaną drogę na rzecz Gminy Opole co zapewni skrócenie czasu przygotowania materiałów stanowiących załącznik do wniosku dla przedmiotowej zmiany. 2) Geometria drogi powinna zostać zaopiniowana w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 3) Dokumentację projektową oświetlenia ulicznego należy uzgadniać z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych dla projektowanego oświetlenia przed złożeniem w Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja o/Opole, należy przedłożyć do akceptacji i podpisu w WITiGK UM Opola. 4) Warunki oraz uzgodnienie dokumentacji odwodnienia ulicy należy uzyskać w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 5) Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 6) Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych , o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi. Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. Nazwy plików winne być określane wg zasady: a) Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej (np. GiK.6640.1.1111.2015) b) Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.: 1- szkic polowy / zbiór szkiców polowych 2- wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych 3- protokół / zbiór protokołów 4- opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych 5- sprawozdanie techniczne 6- mapa 21- pozostałe dokumenty 7) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 8) Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia. 9) Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w siedzibie MZD w Opolu 7 dni roboczych przed jego złożeniem w organie I instancji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych, należy je uzupełnić przed złożeniem wniosku. Jeżeli wniosek z powodu wad lub braków nie zostanie złożony w terminie umożliwiającym wydanie decyzji przed upływem terminu umowy, wniosek o zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy zostanie rozpatrzony negatywnie. 1.4. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: Etap I 1) Opracowanie koncepcji dla całego zakresu zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym 2) Złożenie koncepcji do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu do zaopiniowania geometrii i przyjętych rozwiązań, 3) Przekazanie Zamawiającemu koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami. Uwaga! Realizacja II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego i projektów wykonawczych nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii dla złożonej koncepcji. Etap II 1) Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo - prawną, 2) Badania geotechniczne gruntu, 3) Inwentaryzacja zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych 4) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zrid 5) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zrid 6) Projekt podziału działek w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, 7) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 8) Opracowanie i złożenie - w imieniu Zamawiającego - wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wniosek zostanie podpisany przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu po wcześniejszym dostarczeniu przez Wykonawcę: - zaopiniowanej geometrii drogi, - zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, - pozwolenia wodnoprawnego Powierzchnie działek we wniosku powinny być wpisane w oparciu o uzyskane wypisy z rejestru gruntów lub opracowane mapy podziałowe. 9) Opracowanie projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży , 10) Sporządzenie: a. oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, b. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 11) Uzyskanie – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych 12) Uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), 13) Dołączenia do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: a. wykazu projektów, b. oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową, c. Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy, 1.5. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy: 1) koncepcja z pozytywną opinią WITiGK i MZD w Opolu - 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf – 1 egz. 2) badania geotechniczne gruntu - 3 egz. 3) inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych - 3 egz. 4) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. 5) projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz. 6) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej plus 1 kpl. wraz z kosztorysem szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku, 7) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. 8) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. 9) specyfikacje techniczne - 4 egz. 10) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (koncepcja, geologia, inwentaryzacja zieleni, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt budowlany, , projekty podziału działek, wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, uzgodnienia i opinie) w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) - 2 egz. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz z opracowanym i złożonym w imieniu Zamawiającego kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po weryfikacji kompletności dokumentacji (w zakresie ilości egzemplarzy, uzgodnień i opinii oraz zgodności plików dostarczonych na płycie CD lub DVD z złożoną dokumentacją i warunkami zamówienia. 1.6. Wymagany termin opracowania dokumentacji: do dnia 06.12.2019 r. – przekazanie projektu budowlanego z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji zrid oraz przekazanie projektu wykonawczego. Terminy opracowania i przekazania części dokumentacji zgodnie z Harmonogramem złożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. UWAGA: (1) Wykonawca winien dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienionymi osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do projektowania w branży: 1) Projektant branży drogowej – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.); 2) Projektant branży elektrycznej – posiadający uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.); 3) Projektant branży sanitarnej – posiadający uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.). (2) W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej lub braku rysunków szczegółowych rozwiązań projektowych, które wynikną na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej usunie te błędy oraz sporządzi dodatkowe szczegółowe rysunki do projektu na polecenie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach gwarancji i rękojmi za wady na własny koszt. (3) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. (4) Zamawiający przypomina, iż z dniem 18.04.2019 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące e-fakturowania w zamówieniach publicznych. Szczegółu pod linkiem: https://efaktura.gov.pl oraz: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002191
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach