Przetargi.pl
Przebudowa hangaru

Lotnicza Akademia Wojskowa ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, Dywizjonu 303
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 517 453, , fax. 261 517 452
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lotnicza Akademia Wojskowa
  Dywizjonu 303 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 517 453, , fax. 261 517 452
  REGON: 60059216000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.law.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa hangaru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku hangaru w zamach zadania pn.: „Budynek nr 117 Hangar: budowa wentylacji mechanicznej i wymiennikowni”. Lokalizacja budynku hangaru: ul. Dywizjonu 303, 08-521 Dęblin, dz. nr geod. 4080/107, jedn. ewid. 1822004_4.0001 Dęblin, powiat rycki, woj. lubelskie – teren zamknięty. Zakres prac: w zakresie branży budowlanej: -częściowa wymiana porycia dachu; -budowanie nowych ścian działowych dostosowanych do projektowanego układu pomieszczeń; -skucie i wykonanie tynków wewnętrznych w nowo powstałych pomieszczeniach; -rozbiórkę i wykonanie nowych posadzek na gruncie; -dostosowanie budynku do aktualnych wymagań i przepisów oraz nowej funkcji. w zakresie branży instalacyjnej: -wykonanie instalacji sanitarnych; -wykonanie węzła cieplnego; -wykonanie nowej oraz przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej; -wykonanie instalacji ppoż.; -wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ogrzewania hangaru; -wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają: ekspertyza techniczna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiące załączniki do SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonanie zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień: 20.08.2019 roku godz.10.00. Realizacja robót w zakresie wykonania robót konstrukcyjnych, sanitarnych i elektrycznych będą świadczone przez cały okres trwania umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917). Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy dostarczy harmonogram rzeczowo-finansowy, którego wór stanowi zał. nr 12 dfo SIWZ. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także koszty m.in.: zorganizowania i szczególnego zabezpieczenia, oznakowania i ogrodzenia terenu budowy, zabezpieczenia narzędzi i urządzeń, dozoru placu budowy, strzeżenia mienia i zachowania warunków bezpieczeństwa (p-poż, bhp, itp.), utrzymania w czystości terenu budowy, ciągów komunikacyjnych w obrębie budowy oraz dróg i chodników przylegających do terenu budowy, a także innych, z których Wykonawca korzysta lub które uległy zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót, ubezpieczenia budowy, robót i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych, także innych elementów, których wykonanie wykonawca przewiduje, uruchomienie i kalibracja zamontowanych systemów, zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, doświadczenie i przygotowanie zawodowe oraz szkolenia, wykonywania badań pomiarów, prób, regulacji, rozruchów, odbiorów, itp., urządzenia zaplecza sanitarnego, magazynowego i socjalnego dla pracowników, organizacji magazynów materiałów, organizacji tymczasowego składowiska, załadunku i transportu odpadów, gruzu, śmieci, ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, odprowadzenia ścieków dla potrzeb budowy przez cały okres realizacji zadania, odtworzenia (naprawy) uszkodzonych z winy Wykonawcy dróg dojazdowych, chodników, placów i przyległych terenów zewnętrznych, prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko, zapewnienie ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania), prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę zdrowia i życia ludzi, a także środowiska, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, za zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu, za ochronę drzew i krzewów oraz emisję hałasu, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, dostarczenia instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, a także innych dokumentów związanych z ich użytkowaniem np. kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi itp. - w języku polskim, przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, likwidacji i uporządkowania terenu budowy, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia miejsc zajętych czasowo w związku z realizacja robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych zamówieniem, zgłoszenia do Wojskowego Dozoru Technicznego zamontowanych urządzeń na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów (jeżeli jest wymagane), uczestniczenia w czynnościach kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie oceny zgodności wykonanego obiektu budowlanego z projektem budowlanym, opracowania instrukcji pożarowej budynku i oznakowanie obiektu znakami bezpieczeństwa p.poż. i wyposażenie go w podręczny sprzęt gaśniczy. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty te można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach