Przetargi.pl
Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku

Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku ogłasza przetarg

 • Adres: 06-460 Grudusk, Plac Grunwaldu
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 715 033 , fax. 236 715 012
 • Data zamieszczenia: 2020-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku
  Plac Grunwaldu 4
  06-460 Grudusk, woj. mazowieckie
  tel. 236 715 033, fax. 236 715 012
  REGON: 13050062100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudusk.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (podzielona na dwa etapy) budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku. Zakres robót obejmuje: Branża budowlana Roboty wykonywane w I etapie: - rozbiórki, - roboty ziemne, - fundamenty pomieszczeń sanitarnych, - mury przyziemia, - strop nad parterem, - dach ocieplenie, pokrycie i obróbki blacharskie nowych pomieszczeń sanitarnych, - roboty modernizacyjne w istniejącym budynku, - ścianki działowe, - stolarka okienna, - stolarka drzwiowa, - podłoża i posadzki, - tynki wewnętrzne i licowanie ścian płytkami, - roboty malarskie, - elewacja, Roboty wykonywane w II etapie: - platformy komunikacyjne przy schodach dla osób niepełnosprawnych, - schody do zaplecza technicznego, - opaski przy budynku i schody zewnętrzne elewacji frontowej. Branża elektryczna Roboty wykonywane w I etapie: - tablice rozdzielcze, - wewnętrzne linie zasilające, - instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, - pomiary, - demontaże. Branża sanitarna Roboty wykonywane w I etapie: - instalacja wody, - kanalizacja sanitarna, - instalacja centralnego ogrzewania, - wentylacja mechaniczna, - przyłączenie wody i kanalizacji sanitarnej. Roboty wykonywane w II etapie: - kotłownia gazowa, - instalacja gazowa, - instalacja zbiornika gazu LPG. Szczegółowy opis robót : przedmiary robót – załącznik Nr 9 do SIWZ, kosztorysy ofertowe – załącznik Nr 10 do SIWZ. Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku, Plac Grunwaldu 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262800-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. Wysokość wadium wynosi: 9.500,00 zł ( słownie: jedenaście tysięcy pięćset 00/100) Forma wadium: 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: Bank Spółdzielczy w Grudusku Nr rachunku: 13822000040000099620000030 . 2) Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 3) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. 4) W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczenie lub gwarancja powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z warunków określonych w art. 46 ust. 4a, oraz z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.4.1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ, Dowód wniesienia wadium, Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie projektów wykonawczych, SST, opisu przedmiotu zamówienia, Stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 12.11.1.SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach