Przetargi.pl
PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE

Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-080 Tuszyn, Piotrkowska 13
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6143451
 • Data zamieszczenia: 2023-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie
  Piotrkowska 13
  95-080 Tuszyn, woj. łódzkie
  tel. 42 6143451
  REGON: 366077275
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coafsip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adres inwestycji: 95- 080 Tuszyn, ul. Poniatowskiego 11, DZ. NR EWID. 76 OBR. 9 W TUSZYNIEZadanie realizowane jest na podstawie projektu budowlanego i Zaświadczenia o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych nr AiB.6743.Zp423.2022.A.S. z dnia 22.11.2022 r.Przedsięwzięcie polega na przebudowie elementów niekonstrukcyjnych zespołu budynków publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie wszelkich prac niezbędnych i celowych do wykonania obiektu przewidzianego w projekcie architektoniczno – budowlanym, w szczególności obejmuje to wykonanie następujących prac:1. wykonanie oświetlenia (11 szt. lamp) wraz z instalacją elektryczną ciągów pieszych zgodnie z wymaganiami MDS;2. wyznaczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami Modelu Dostępnej Szkoły i przepisami prawa 2 miejsc parkingowych dla Osób z Niepełnosprawnością;3. naprawa nawierzchni utwardzonej kostką brukową w rejonie wyjścia na plac apelowy (likwidacja utwardzenia z płyt chodnikowych z placu apelowego) z wytyczeniem chodnika o szerokości 2,5 m i likwidacją progów zgodnie z MDS;4. dostosowanie 3 wejść do budynku szkoły poprzez likwidację wycieraczek, progów, kontrastowe oznaczenie szyb w drzwiach zgodnie z wymogami MDS;5. wymiana 2 szt. przymykowych drzwi aluminiowych ewakuacyjnych (pawilon D i E) wraz z dwukrotnym gruntowaniem i malowaniem oraz naprawą posadzki w miejscu prowadzenia robót;6. dostosowanie wejścia głównego do budynku szkoły poprzez wymianę drzwi dwuskrzydłowych na jednoskrzydłowe (2 szt.) zgodnie z wymaganiami i standardami MDS, kontrastowe oznakowanie zgodnie z wymogami MDS;7. remont w rejonie wejścia głównego nawierzchni utwardzonej kostką betonową z obniżeniem krawężnika zgodnie z wymogami MDS;8. zabezpieczenie przeciw urazowe poprzez osłony 3 szt. słupów w holu;9. zabezpieczenie elementów na ścianach wystających na odległość większą niż 10 cm (montaż cokołów/rurek);10. likwidacja (wyburzenie) ścianek działowych na drogach ewakuacyjnych;11. likwidacja (wyburzenia) filarków na drodze ewakuacyjnej, nadbudowa schodów, montaż platformy przy schodach do stołówki, doprowadzenie zasilania do platformy, zakup i montaż platformy o torze prostym, różnica poziomów 72 cm (pawilon A);12. likwidacja (wyburzenia) pochylni i fragmentu podestu w holu, dobudowa schodów, montaż platformy przy schodach w holu (dla sal SI i rewalidacyjnych), doprowadzenie zasilania do platformy, zakup i montaż platformy o torze prostym, różnica poziomów 52 cm (pawilon G);13. dostosowanie balustrad i poręcz do wymogów MDS, demontaż jednej poręczy w klatce głównej, montaż balustrady pośredniej oraz wymiana balustrad przy schodach do sali gimnastycznej, montaż poręczy przy pomieszczeniu pedagoga, sali SI i przy schodach stołówki;14. wymiana drzwi w szatni – 1 szt. (pawilon G);15. wymiana drzwi wraz z poszerzeniem otworu w 2 salach lekcyjnych – 2 szt. (pawilon E);16. poszerzenie dwóch otworów drzwiowych oraz wymiana 1 szt. drzwi na trasie dojścia do sali gimnastycznej (pawilon B+F);17. wymiana drzwi do korytarza do sali nr 4 i Sali SI, do sali nr 4, 11 i SI – 4 szt. (pawilon G);18. wymiana drzwi i likwidacja progu w stołówce szkolnej (pawilon A);19. obniżenie poziomu lady wydawczej do wys. 90 cm w stołówce szkolnej;20. wymiana drzwi ze świetlicy do sali pracy cichej i z korytarza do sali pracy cichej – 2 szt.(pawilon B+F);21. wymiana drzwi wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami wykończeniowymi;22. dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami MDS (pawilon E i G) pod kątem wydzielenia pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z wytycznymi MDS (remont pomieszczeń sanitarnych z przemieszczeniem przegródek ścianek działowych, przebudową instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymiana armatury sanitarnej oraz okładzin ściennych i podłogowych, montaż akcesoriów i poręczy bez barier dla potrzeb OzN).Wybrany Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia (zwany dalej „Harmonogramem”). Szczegółowy Harmonogram musi określać termin realizacji przedmiotowego zamówienia i uwzględniać podział na III etapy ze wskazaniem zakresu robót w danym etapie wraz z określeniem ich wartości. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w transzach. Wypłata dwóch transz wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po zakończeniu wydzielonych zgodnie z ww. podziałem zakresów robót (odpowiednio I i II etapu) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a wypłata trzeciej transzy nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia. Wysokość wypłat transz wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć wartości robót rzeczywiście wykonanych w ramach transz. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram, począwszy od dnia, w którym został on zatwierdzony. Zmiana Harmonogramu nie niosąca za sobą zmiany terminu zakończenia robót nie jest zmianą istotną i wymaga jedynie pisemnej akceptacji przedłożonego Harmonogramu przez Zamawiającego.Zamawiający zastrzega, że dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami MDS (pawilon E i G) zostanie wykonane w pierwszej kolejności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100),2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wykonawca składa dokument załączając na Platformie w zakładce „Oferty – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Bank PEKAO S.A. O/Tuszyn 13 1240 6292 1111 0011 2531 4049Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć jakiego zadania wadium dotyczy - Wadium do postępowania PRZEBUDOWA ELEMENTÓW NIEKONSTRUKCYJNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE.Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.W przypadku wadium wnoszonego przelewem Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie ono uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.1.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.1.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika toz odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.1.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończylico najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie budynku użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto (czterysta tysięcy złotych 00/100), orazPojęcia budowa, przebudowa, remont należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).W przypadku wykazania ww. warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, Spółka cywilna) na zasadach określonych w art. 117 ustawy Pzp, a takżew przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniali warunek doświadczenia w wykonywaniu zamówień, o którym mowa w warunku 1.4.Uwaga: w przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone na podstawie wzoru wg załącznika nr 7.Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach