Przetargi.pl
Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo - Kobylanka - ciąg pieszo - rowerowy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3427831 , fax. 94 4324328
 • Data zamieszczenia: 2021-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Szczecińska 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3427831, fax. 94 4324328
  REGON: 33096113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo - Kobylanka - ciąg pieszo - rowerowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje Przebudowę DW 120 odc. Bielkowo - Kobylanka -ciąg pieszo - rowerowy, w tym: - budowę ścieżki rowerowej, - przebudowę ciągów pieszych, - przebudowę istniejących zjazdów , - przebudowę sieci uzbrojenia terenu, - wykonanie nowego oznakowania pionowego, - wycinka istniejącego drzewostanu kolidującego z inwestycją, - nasadzenia i utrzymanie zieleni przydrożnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach