Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu DW 967 na odcinku referencyjnym 070 w km 0+790 - 1+781,07 w Dobczycach ul. Myślenicka -Etap II

Gmina Dobczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-410 Dobczyce, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 721 700 , fax. 122 712 993
 • Data zamieszczenia: 2022-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobczyce
  ul. Rynek 26
  32-410 Dobczyce, woj. małopolskie
  tel. 123 721 700, fax. 122 712 993
  REGON: 35155542400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu DW 967 na odcinku referencyjnym 070 w km 0+790 - 1+781,07 w Dobczycach ul. Myślenicka -Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje między innymi: - roboty rozbiórkowe nawierzchni ist. zjazdów, przepustów, ścianek czołowych, podbudowy zjazdów, barier sprężystych, uszkodzonych krawężników; - roboty ziemne związane z przesuniecie rowu wraz z wbudowaniem urobku w nasyp wraz z jego zagęszczeniem; - wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy chodnika z kruszyw łamanych; - ułożenie krawężnika 20x30cm na ławie betonowej z oporem ; - ułożenie obrzeży chodnikowych 30x8cm na ławie betonowej ; - ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm szarej na podsypce ; - ułożenie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej grub. 8 cm kolorowej na podsypce ; - przedłużenie istniejących przy kanalików odprowadzających wodę ze studni ściekowych rurami PVC-U fi 200 mm typu „S” (SN8) na podsypce i obsypce piaskowej; - wykonanie zjazdów z rur dwuwarstwowych PP Fi 500 mm typu K-2 Kan (SN8) na podsypce piaskowej wraz z obsypaniem kruszywem dowiezionym; - montaż ścianek czołowych dla przepustów rurowych PVC-PP o średnicy 500m; - umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi typu ; - umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi wraz z umocnieniem przez kołkowanie; - montaż barier drogowych typu U-12a kolor biało czerwony przez betonowanie; - plantowanie skarp oraz humusowanie i obsianie trawą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach