Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik–Leżajsk-Szklary polegająca na budowie chodnika w km 26+944–27+162 str. prawa wraz z modernizacją odwodnienia w km 26+944–27+193 str. lewa w m. Żołynia

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
  ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 690587670
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik–Leżajsk-Szklary polegająca na budowie chodnika w km 26+944–27+162 str. prawa wraz z modernizacją odwodnienia w km 26+944–27+193 str. lewa w m. Żołynia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 26+944 – 27+162 str. prawa w m. Żołynia wraz z budową elementów odwodnienia drogi w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej. Na Wykonawcy ciąży obowiązek prolongaty terminów ważności warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń itp. oraz zabezpieczenie nadzoru ornitologa w razie konieczności.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis techniczny stanowiący Załącznik do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach