Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki – Kolonia Bogoria

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2021-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 12757400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szdw-kielce.logintrade.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki – Kolonia Bogoria
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki – Kolonia Bogoria. Zakres robót budowlanych: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki - Kolonia Bogoria od km 26+500 do km 29+200 w tym: - wzmocnienie istniejącej nawierzchni, - budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, - przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych oraz skrzyżowań z drogami bocznymi, - odmulenie rowów drogowych, - budowa odcinków rowów krytych, - wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu. Zamówienie będzie realizowane na podstawie Skróconej dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki - Kolonia Bogoria od km 26+500 do km 29+200”, zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach