Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU DOBRZEŃ WIELKI–KUP W KM 16+200–17+567

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2019-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU DOBRZEŃ WIELKI–KUP W KM 16+200–17+567
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Dobrzeń Wielki–Kup w km 16+200–17+567 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.31.40-2 – roboty drogowe; 45.23.30.00-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45.11.10.00-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Dobrzeń Wielki–Kup w km 16+200–17+567. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem: a) opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, b) oznakowanie terenu budowy, c) wykonanie robót pomiarowych – obiekt liniowy, d) mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, e) mechaniczną rozbiórkę podbudowy z kruszyw łamanych, f) wykonanie robót ziemnych – odtworzenie rowów, likwidacja przełomów drogowych, g) mechanicznej ścince oraz umocnieniu kruszywem poboczy drogowych, h) wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, i) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – grubość po zagęszczeniu 25 cm, j) wykonanie podbudowy – stabilizacja cementem w ilości 25 kg/m2 – grubości po zagęszczeniu 15 cm, k) mechaniczne oczyszczeniu i skropieniu emulsją nawierzchni drogowej, l) wykonanie podbudowy z AC22P – grubość po zagęszczeniu 8 cm, m) wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm, n) wykonanie korekty krawężników betonowych drogowych, o) wykonanie korekty nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 14–18 cm, p) wykonanie ścieków ulicznych z betonowej kostki brukowej, q) wykonanie warstwy wiążącej z AC16W – grubość po zagęszczeniu 6 cm, r) wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne – geosiatka, s) ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S – grubość 4 cm po zagęszczeniu, t) wykonanie oznakowania poziomego, u) wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, v) uprzątnięcie terenu robót. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 13.500,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1 do SIWZ) powinny być złożone: 1) kosztorys ofertowy – na załączniku nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami punktu 1 powyżej w formie oryginału – na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 1 powyżej, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w sekcji IV.6.6) punkt II.2 należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach