Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice

Gmina Strzelin ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, Ząbkowicka 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelin
  Ząbkowicka 11
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  REGON: 931934957
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmstrzelin.finn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych,ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice poprzez:Branża drogowa:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:− Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym ~ 0,545 km;− Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ~ 267,8 m3;− Roboty remontowe w tym:a) cięcie piłą nawierzchni bitumicznych;b) frezowanie nawierzchni bitumicznej;- Roboty rozbiórkowe w tym:a) Mechaniczna rozbiórka podbudowy lub nawierzchni drogowej tłuczniowej;b) Wywóz gruzu oraz ziemi z terenu rozbiórki;c) Rozebranie wraz z demontażem znaków drogowych ~ 10 szt.- Karczowanie drzew - szt.1;Roboty ziemne:- Mechaniczne wykonanie koryta ~ 560,6 m3;- Formowanie oraz zagęszczanie nasypów;- Wywóz ziemi wraz kosztem utylizacji gruntu ~ 560,6 m3;- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu ~ 1120,00 m2;Podbudowa:- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 25 cm ~ 250,00 m2;- Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją ~ 250,00 m2;- Wykonanie warstwy odsączającej o gr.10 cm ~ 801,00 m2- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (wjazdy) – warstwa dolna o gr. 20 cm ~ 35,00 m2;- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (chodniki) – warstwa dolna o gr. 15 cm ~ 545,50 m2;Roboty nawierzchniowe:- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ~177,50 m2;- Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych~ 177,50 m2;- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca ~ 230,75 m2;- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna ~ 284,00 m2;- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki) ~ 610,00m2;- Wykonanie wjazdów do bram z kostki brukowej betonowej ~ 34,00 m2;- Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych ~ 6,50 m2;- Wykonanie nawierzchni z kostki żużlowej 14x14 cm ~ 209,00 m2;Elementy ulic:- Wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach ~310,0 m;- Wykonanie ścieku ulicznego z elementów betonowych o gr. 20 cm ~ 137,00 m;- Wykonanie krawężników betonowych wystających ~ 301,00 m;- Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm ~ 319,00 m;- Wykonanie ławy betonowej z oporem (krawężniki, obrzeża, ściek) ~ 99,5 m3;Roboty wykończeniowe:- Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi ~ 60,00 m2;- Wykonanie nawierzchni poboczy dróg ~ 180,0 m2;- Formowanie oraz zagęszczanie nasypów ~ 80,0 m3;- Plantowanie powierzchni gruntu ~ 600,00 m2;- Humusowanie skarp ~ 600,00 m2;Regulacja Urządzeń obcych:- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych ~ 1 szt.;- Wykonanie przepustów rurą dwudzielną ~ 132,5 m;Oznakowanie pionowe:- Montaż oznakowania pionowego oraz poziomego;Branża sanitarna:- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ~ 0,499 km;- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębranymi oraz ładowarkami kołowymi ~ 841,43 m3;- Utylizacja gruntu;- Szalowanie wykopu;- Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami zzagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami ~ 718,2 m3;- Montaż kanałów z rur PP korugowanych – śr. wewn. 250 mm ~ 470,00 m;- Montaż kanałów z rur PCV o śr. zewn. 160,00 mm ~ 10,80 m;- Montaż rury stalowej ochronnej Dn400 – 15,80 m;- Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 10 szt.;- Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 9 szt.;- Montaż separatora substancji ropopochodnych o śr. 1200 mm – 1 szt;- Montaż studzienek ściekowych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem – 9 szt.;- Próba szczelności;- Inspekcja powykonawcza TV kanałów rurowych o śr. 400 mm – 498,80 m;Wykonawca opracuje oraz uzgodni z zarządcą drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz zaktualizuje i dokonaponownego zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 21 SWZ.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 21 SWZ.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnieniewarunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którymmowa w rozdziale 21 SWZ.4. zdolności technicznej lub zawodowej1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomyzdolności w zakresie doświadczenia, tj. że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie jedną robotę budowlaną polegającą na: wykonaniu nawierzchnibitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dlauzyskania wymaganych wartości porównywalnych.W niniejszej SWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie zdefinicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.).2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomyzdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia:a) Kierownik robót drogowych - minimalne wymagania:- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowizamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane napodstawie wcześniej obowiązujących przepisów.b) Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania:- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowizamówienia w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych ikanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 zpóźn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązującychprzepisów.Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogąrównież wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych wprzepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych wpaństwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1646 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1117 ze zm.).Połączenie stanowisk, o których mowa w pkt 20.2.4. ust. 2 lit. a) – b) możliwe jest tylko pod warunkiem spełnienia łączniewymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla poszczególnych stanowisk.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach