Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1

MIASTO I GMINA DROBIN ogłasza przetarg

 • Adres: 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 2601441 , fax. 24 2601062
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO I GMINA DROBIN
  ul. Marszałka Piłsudskiego 12
  09-210 Drobin, woj. mazowieckie
  tel. 24 2601441, fax. 24 2601062
  REGON: 611015371
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. W ramach zamówienia do wykonania jest m.in. nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej, na podbudowie z kruszywa łamanego oraz oznakowanie. Realizacja zadania do dnia 30.09.2022 r.Źródło finansowania zamówienia: środki własne z budżetu Miasta i Gminy Drobin i dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach