Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Giełzów dz. nr ew. 551

Gmina Gowarczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-225 Gowarczów, pl. XX-lecia
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 48 6724037, 6724022 , fax. 48 6724744, 6724037 w. 24
 • Data zamieszczenia: 2021-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gowarczów
  pl. XX-lecia 1
  26-225 Gowarczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 48 6724037, 6724022, fax. 48 6724744, 6724037 w. 24
  REGON: 67022368100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gowarczow.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Giełzów dz. nr ew. 551
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Giełzów dz. nr ew. 551 2.1. Inwestycja drogowa zlokalizowana jest na działce nr ewidencyjny 551, obręb Giełzów, gmina Gowarczów, powiat konecki, województwo świętokrzyskie. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+000 do km 0+171. Droga rozpoczyna się na granicy pasa drogowego drogi powiatowej o jezdni z nawierzchni żwirowej w km 0+000 i kończy się na wysokości dz. nr ew. 528, strona prawa w km 0+171. Droga rozpoczyna się na granicy pasa drogowego drogi powiatowej o jezdni z nawierzchni żwirowej, dz. nr ew.552 i kończy się na granicy pasa drogowego drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, dz. nr ew. 510 i 44. Droga przeznaczona do przebudowy to odcinek od km 0+000 do km 0+171 znajdujący się w obszarze zabudowanym. Droga na tym odcinku jest urządzona, jezdnia ma nawierzchnię żwirowo - tłuczniową o szerokości średnio 3,20 m, po obu stronach jezdni pobocza gruntowe szerokości 0,5 do 0,75 m. Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 5,0 - 6,0 m. Droga przebiega przez tereny miejscowości Giełzów i stanowi drogę dojazdową od drogi głównej jaką jest droga powiatowa. Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdów rolniczych, osobowych i dostawczych - dojazd do posesji. Ruch pieszy i rowerowy na tym odcinku niewielki, komunikacja autobusowa nie występuje. W pasie drogowym usytuowana jest sieć wodociągowa i teletechniczna w bezpośrednim sąsiedztwie sieć energetyczna napowietrzna NN. Sieci te nie będą kolidować z projektowaną przebudową. Uwaga: Wszystkie roboty budowlane wykonywane w pobliżu sieci należy wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela właściciela sieci. W sytuacji gdyby podczas robót drogowych zostały odsłonięte kable teletechniczne należy je zabezpieczyć rurą osłonową typu AROT. Zgodnie z prowadzoną ewidencją przez zarządcę drogi, droga ta jest drogą wewnętrzną o następujących parametrach technicznych: Klasa drogi - droga wewnętrzna Prędkość projektowa - 30 km/h Kategoria ruchu - KR1 Szerokość jezdni - 3,5 m Pobocza - 0,5 m Korona drogi - 4,5 m Moduł sprężystości (wtórny) nie mniejszy ni ż 80 MPa. Na opisanym odcinku wprowadzono następujące rozwiązania projektowe: - zaprojektowano jezdnię szerokości 3,5 m na całym odcinku; - zaprojektowano obustronne pobocza szerokości 0,5 m. Na całym odcinku zaprojektowano przekrój drogowy charakteryzujący się szerokością jezdni 3,5 m z pochyleniem daszkowym 2%, z obu stron pobocza o szerokości 0,5 m o pochyleniu 8% na zewnątrz. Niweletę drogi poprowadzono tak aby dostosować ją do istniejącej zabudowy przy drodze oraz do istniejącego ukształtowania terenu. Przy połączeniu dróg zaprojektowano spadek podłużny <3%. W ramach niniejszego opracowania uwzględniono warunki terenowo - gruntowe, zaprojektowano odwodnienie pasa drogowego jako powierzchniowe. Wody opadowe zostaną odprowadzone poza koronę drogi zaprojektowanymi spadkami jezdni i poboczy w pas drogowy drogi gminnej gdzie zostanie wchłonięta przez grunt. Wody opadowe nie będą kierowane na tereny działek prywatnych. Roboty ziemne będą się ograniczały do wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, max do 0,5 m głębokości nie będą stwarzały zagrożenia dla sieci wodociągowej posadowionej na głębokości 1,6 m oraz sieci telekomunikacyjnej, która pozostanie w poboczu. Konstrukcja przebudowywanych elementów drogi Droga gminna na całej swojej długości ma podłoże gruntowe zaliczane do kategorii G1 i kategorię ruchu KR1, dla tych parametrów przyjęto następujące konstrukcje: Jezdnia Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm; Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 20 cm, Pobocze Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm; Organizacja ruchu bez zmian. Roboty budowlane drogi nie mogą powodować zanieczyszczenia nawierzchni dróg utwardzonych (asfaltowych). Ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywanych prac muszą zostać uprzątnięte w dniu wykonywanej usługi. Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 2.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót. 2.3. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: 1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 2) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 3) badania zagęszczenia podbudowy dróg 4) uporządkowanie terenu po budowie, 5) likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp. 2.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 3 lat. 3. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące niesamodzielne czynności (tj. osoby nie będące kierownikiem budowy, kierownikami robót itp.) w n/w zakresie dot. realizacji zamówienia: roboty dot. Przebudowy i budowy dróg, były przez Wykonawcę -a także przez podwykonawców, w przypadku gdy w/w zakres prac byłby powierzany podwykonawcom- zatrudnione na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony lub na czas określony). Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy (zał. do SIWZ). 4. Przedmiot zamówienia uwzględnienia wymagania w zakresie dostępności realizowanego obiektu dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach