Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Justynów oraz Młodzieszyn

GMINA MŁODZIESZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MŁODZIESZYN
  ul. Wyszogrodzka 25
  96-512 Młodzieszyn, woj. mazowieckie
  REGON: 750148354
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Justynów oraz Młodzieszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Justynów oraz MłodzieszynPrzedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie Młodzieszyn na dz. nr ew. 39/2 i obrębie Justynów na dz. nr ew. 23 o dł. 400,00m. W zakres inwestycji wchodzi: • roboty przygotowawcze, • profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni, • wykonanie mijanki, • wykonanie nowej nawierzchni, • wykonanie poboczy, • Wykonanie wyrównania wysokościowego wjazdów Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach