Przetargi.pl
„Przebudowa drogi wewnętrznej Straszów - Jarosy”

Gmina Mniów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-080 Mniów, Centralna 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413737004 , fax. 0413737024
 • Data zamieszczenia: 2022-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mniów
  Centralna 9
  26-080 Mniów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413737004, fax. 0413737024
  REGON: 291010346
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mniow.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi wewnętrznej Straszów - Jarosy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmującychzadanie pn.:„Przebudowa drogi wewnętrznej Straszów – Jarosy na dz. nr ewid. 517/2, 860, 515/1 i 480 obręb Straszów”.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji stanowiącej zał. Nr 12 do SWZ, na którą składają się: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, opis techniczny;3) Wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową nawierzchni drogi wewnętrznej w zakresie i granicach określonych dokumentacją budowlano - wykonawczą, szerokości jezdni 3,0 m, w skład których wchodzą m.in.:a) roboty pomiarowe,b) roboty rozbiórkowe,c) roboty ziemne,d) roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni jezdni,e) roboty wykończeniowe,g) inne roboty ujęte w przedmiarach robót lub opisane w projekcie budowlanym, orazh) wszelkie inne, nie wymienione powyżej roboty i prace niezbędne do osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu oraz dla uzyskania zakładanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego.4) Roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu ( rezultatu);5) wszystkie roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym nie ujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego ( w ramach umowy podstawowej);6) Wykonawca,w ramach przedmiotu zamówienia,jest zobowiązany także do:a) wykonania robót przygotowawczych i porządkowych, w tym: urządzenia placu budowy, utrzymania placu budowy, a następnie likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz uporządkowania terenu;b) zapewnienia stałego dojazdu/dostępu do wszystkich działek w rejonie placu budowy, do których dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem robót;c) przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej;d) ochrony znajdujących się w rejonie placu budowy instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych oraz uzyska od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;e) przestrzegania zasad BHP na placu budowy i podczas prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym kosztorysu powykonawczego;g) bieżącego wywozu odpadów, gruzu ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;h) wytyczenia geodezyjne obiektu;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Mniowie nr 11 8493 0004 0030 0506 0134 0007 –z opisem „wadium Przebudowa drogi wewnętrznej Straszów - Jarosy”UWAGA! Terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na koncie Zamawiającego.2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegóło-wego warunku w tym zakresie.2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubie-gać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:2.4.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należy-cie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudo-wie lub przebudowie drogi/dróg o wartości min. 250 000,00 zł brutto (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odręb-nymi umowami lub zleceniami).2.4.2 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. o niniejsze zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej,2.4.2.1 Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z usta-wą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na pod-stawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowa-nia robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.2.4.2.2 Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).2.4.2.3 W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywa-nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.2.4.2.4 Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lip-ca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w bu-downictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotych-czasowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach